نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره و مدرس دانشگاه غیرانتفاعی میزان، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه غیرانتفاعی میزان، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، بناب، ایران

4 دکتری روان‌شناسی و مدرس مؤسسه آموزش عالی نبی‌اکرم (ص)، تبریز، ایران

10.22055/jacp.2020.32975.1145

چکیده

 
این پژوهش با هدف مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی در یک طرح علّی- مقایسه‌ای انجام گرفت. 78 دانش‌جو با اختلال هویت جنسی و 80 دانش‌جوی عادی به روش نمونه‌گیری داوطلبانه- هدفمند از ادارات بهزیستی و کلینک‌های روان‌شناختی و پزشکی قانونی شهرهای تهران، تبریز و کرمانشاه انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسش‌نامه‌های اختلال هویت جنسیتی (GIDQ)، راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (WOCQ)، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (DAS) بک و همکاران و پرسش‌نامه مهارت‌های زندگی ساعتچی و همکاران پاسخ دادند. داده‌های گردآوری شده توسط نرم‌افزار آماری SPSS-24 و با روش تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که میانگین سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی (68/35) به‌طور معنی‌داری بالاتر از دانش‌جویان عادی (26/32) (002/0 > p)؛ و میانگین مهارت حل مسأله در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی (74/23) به‌طور معنی‌داری کم‌تر از دانش‌جویان عادی (16/25) بود و در دگرمتغیرها دو گروه با یکدیگر تفاوت ندارند. طبق یافته‌ها می­توان از این نتاج برای آموزش افراد دارای
اختلال هویت جنسی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of coping styles and dysfunction thoughts and life skills in normal students and students with sexual identity disorder

نویسندگان [English]

  • mehrdad sasani 1
  • Gelareh Maleki 2
  • Gholam Hosein Javanmard 3
  • Hadi Asamkhani Akbarinejhad 4

1 Corresponding Author: PhD Counseling and Teacher of Mizan University, Tabriz, Iran (mehrdadsasani45@gmail.com)

2 MA of Educational Psychology, Mizan University, Tabriz, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Bonab, Iran

4 PhD Counseling and Teacher of University College of Nabi Akram, Tabriz,, Iran

چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted aimed to investigate styles, dysfunctional thoughts, and life skills in students with and without gender identity disorder in the causal-comparative study. 78 students with gender identity disorder were selected using purposine-voluntary method sampling the welfare offices, psychological clinics and forensic medicine in Tehran, Tabriz, and Kermanshah cities, and 78 normal students from the universities of the mentioned cities. The Participant completed the Javanmard's Gender Dysphoria Questionnaire, Beck et al. Dysfunctional Attitudes Scale (DAS), Lazarus and Folkman's Ways of Coping Questionnaire (WOCQ), and Saatchi et al. and Life Skills Questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of variance and spss-24 software statistical. The findings indicated that the mean of emotion-focused coping style in students with gender identity disorder (35.68) were significantly higher than normal students mean (32.26), the mean of problem solving skills in students with gender identity disorder (23.74) lower than normal students mean (25.16), and in other variables, the two groups are not different from each other. According to the findings, these results can be used to educate people with sexual identity disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping styles
  • dysfunctional thoughts
  • life skills
  • gender identity disorder
اسمخانی اکبری‌نژاد، هادی. (1393). مشاوره و روان‌درمانی با رویکرد رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی. تبریز: انتشارات هلتاک.
جعفرزاده، مهشید؛ علی‌پور، احمد؛ اورکی، محمد و قاسم‌زاه، عزیزرضا. (1393). مقایسه راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های دلبستگی افراد دارای اختلال هویت جنسی با افراد بدون اختلال هویت جنسی. مجله روان‌شناسی سلامت، 3(1)، 115-97.
زنوزیان، سعیده؛ غرایی، بنفشه و یکه یزدان‌دوست، رخساره. (1389). اثربخشی آموزش حل مسأله در تغییر راهبردهای مقابله‌ای دانش‌جویان. فصلنامه‌ی پژوهش‌های روان‌شناختی دانشگاه تبریز،5(20)، 83-101.
ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز و عسکریان، مهناز. (1395). آزمون‌های روان‌شناختی. تهران: ویرایش.
سلطانی‌زاده، محمد؛ نعمتی، ندا و لطیفی، زهره. (1398). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی هویت جنسیتی/ ملال جنسیتی برای نوجوانان و بزرگسالان در نوجوان دختر. فصلنامه‌ی پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 13(4)، 114-102.
شارف، ریچارد اس. (1996). نظریه‌های روان‌درمانی و مشاوره. ترجمه‌ی مهرداد فیروزبخت (1398). تهران: انتشارات رسا.
صدری دمیرچی، اسماعیل و آقازاده اصل، مهناز. (1396). اثربخشی گروه‌درمانی شناختی- رفتاری بر سبک‌های مقابله‌ای در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس. فصلنامه‌ی افق دانش، 23(2)، 122-118.
فتی، لادن؛ محمدخانی، شهرام؛ موتابی، فرشته و کاظم‌زاده، مهرداد. (1385). راهنمای عملی برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارت‌های زندگی. تهران: انتشارات وزارت بهداشت.
گلزار، حمیدرضا؛ افلاک‌سیر، عبدالعزیز و ملازاده، جواد. (1395). مدل‌سازی معادله‌های
ساختاری نگرش‌های ناکارآمد و افسردگی: بررسی نقش واسطه‌ای سبک پاسخ‌نشخوار. مجله‌ی روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ۲۲(۴)، 329-318.
لیوارجانی، شعله؛ نجارپور استادی، سعید؛ زعفرانچی‌زاده، مینا و اسمخانی اکبری‌نژاد، هادی. (1394). بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت. زن و مطالعات خانواده، 7(28)، 113-93.
مرادی، حجت‌اله؛ باصری، احمد و معاون جولا، راضیه. (1397). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل‌مسأله، تصمیم‌گیری، تفکر خالق). بر عزت‌نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران. مجله‌ی روان‌شناسی نظامی، 31(14)، 53-47.
Bartlett, N. C., Vasey, P. L., & Bukowski, W. M. (2000). Is gender identity disorder in children a mental disorder? Sex Roles, 43, 753-785.
Beck, A. T., Brown, G., Steer, R. A., & Weissman, A. N. (1991). Factor analysis of the Dysfunctional Attitude Scale in a clinical population. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3(3), 478-483.
Cornish, M (2012). The impact of internalised homophobia and coping strategies on psychological distress following the experience of sexual prejudice. Ph.D. Thesis, University of Hertfordshire, Hertfordshire.
De la Fuente, J., Fernandez-Cabezas, M., Cambil, M., Vera, M. M., Gonzalez-Torres, M. C., & Artuch-Garde, R. (2017). Linear relationship between resilience, learning approaches, and coping strategies to predict achievement in undergraduate students. Frontiers in Psychology, 8: 1039.
Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology, 48(1), 150-170.
Goldfried, M. R., & Bell, A. C. (2003). Extending the boundaries of research on adolescent development. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, 531-535.
Grossman, A. H., D’Augelli, A. R., Howell, T. J., & Hubbard, S, (2005). Parents’ reactions to transgender youths’ gender nonconforming expression and identity. Journal of Gay and Lesbian Social Services, 18(1), 3-16.
Ilesanmi, O. O. (2015). Gender Dysphoric Disorder (GDD) in adolescence: A psycho-social issue for faithbased groups and cultural societies in Nigeria. International Journal of Gender and Women’s Studies, 3(2), 202-218.
Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., & Schutte, N. S. (2007). The efficacy ofproblem solving therapy in reducing mental and physical health problems: ameta-analysis. Clinical Psychology Review, 27(1), 46-57.
Mousavi, S. M., Habibollahi, S., & Ghasemnejad, S. M. (2015). A comparison of life quality and social adjustment among normal people and those with gender identity disorder (transsexual (. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(8), 19-24.
Rajini, T., & Ramakrishna, P. (2016). Gender dysphoria “i am a woman soul trapped in male body”: a case report. The International Journal of Indian Psychology, 3(4), 157-164.
Ryan, C. (2003). Lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: Health concerns, services, and care. Clinical Research and Regulatory Affairs, 20, 137-158.
Simon, L., Zsolt, U., Fogd, D., & Czobor, P. (2011). Disfunctional core beliefs, perceived parenting behavior andpsychopathology in gender identitydisorder: A comparison of male-tofemale, female-to-male transsexual andnontranssexual control subjects. Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 38-45.
Steensma, T. D., Keukels, B. P. C., De Vries, A. L. C., & Cohen- Kettenis, P. T. (2013). Gender identity development in adolescence. Hormones and Behavior, 64(2), 288-297.
Syed Masroor, A., & Abdul Ghani, K. (2013). Gender identity disorder is not simply two in one. The International Medical Journal Malaysia, 12(2), 83-85.
Zucker, K. J., Bradley, S. J., Owen-Anderson, A., Kibblewhite, S. J., Wood, H., Singh, D., & Choi, K. (2012). Demographics, behavior problems and psychosexual characteristies problems and psychosexual characteristies of adolescents with gender identity disorder or transvestic fetishism. Journal of Sex and Marital Therapy, 38(2), 151-189.