مدیر مسئول


دکتر سید علی مرعشی استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

روانشناسی بالینی

 • sayedalimarashiyahoo.com
 • 06133330011-4670

سردبیر


عبدالکاظم نیسی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

 • kazem23yahoo.com
 • 06133330011

دبیر تخصصی


مجتبی جهانی فر استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانسنجی

 • m.jahanifarscu.ac.ir
 • 09133848174

مدیر داخلی


بهرام پیمان نیا استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مدیر اجرایی


عسکر آتش افروز استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی تربیتی

 • a.atashafrouzscu.ac.ir
 • 06133330011-4686

اعضای هیات تحریریه


کیومرث بشلیده استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

 • k.beshlidehscu.ac.ir
 • 06133330011-4670

اعضای هیات تحریریه


غلامحسین مکتبی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی تربیتی

 • ghmaktabigmail.com
 • 06133330011-4646

اعضای هیات تحریریه


نجمه حمید دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی بالینی

 • n.hamidscu.ac.ir
 • 06133330011

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا رجبی استاد گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


حبیب هادیان فرد استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

روانشناسی

 • hadianfdshirazu.ac.ir
 • 07136284641

اعضای هیات تحریریه


شاهرخ مکوند حسینی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

روانشناسی

 • shmakvandsemnan.ac.ir
 • 023333623300

اعضای هیات تحریریه


سیامک سامانی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

روانشناسی تربیتی

 • samaniiaushiraz.ac.ir
 • 07143311150

اعضای هیات تحریریه


جهانگیر کرمی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

روانشناسی

 • j.karamirazi.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عزت اله قدم پور استاد گروه روانشاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

روانشناسی تربیتی

 • ghadampour.elu.ac.ir

کارشناس نشریه


فاطمه بهلول کارشناس نشریه

 • f.bohlool1364yahoo.com
 • 09383928060