اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید علی مرعشی

روانشناسی بالینی استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

sayedalimarashiyahoo.com
06133330011-4670

سردبیر

عبدالکاظم نیسی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

kazem23yahoo.com
06133330011

اعضای هیات تحریریه

عسکر آتش افروز

روانشناسی تربیتی استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

a.atashafrouzscu.ac.ir
06133330011-4686

کیومرث بشلیده

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

k.beshlidehscu.ac.ir
06133330011-4670

غلامحسین مکتبی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ghmaktabigmail.com
06133330011-4646

نجمه حمید

روانشناسی بالینی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

n.hamidscu.ac.ir
06133330011

سیروس عالیپور بیرگانی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

s.allipourscu.ac.ir
06133330012

حبیب هادیان فرد

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

hadianfdshirazu.ac.ir
07136284641

عباس ابوالقاسمی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

abolghasemi1344guilan.ac.ir
09143535482

شاهرخ مکوند حسینی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

shmakvandsemnan.ac.ir
023333623300

نادره سهرابی شگفتی

روانشناسی عمومی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

sohrabi_sh2006yahoo.com
07143311150

سیامک سامانی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

samaniiaushiraz.ac.ir
07143311150

حمید کمرزرین

روانشناسی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

hkamarzarin2002yahoo.com
02634209501

جهانگیر کرمی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

j.karamirazi.ac.ir

عزت اله قدم پور

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

ghadampour.elu.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه بهلول

کارشناس نشریه

f.bohlool1364yahoo.com
06133331366