پیش‌بین‌های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌جوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، راهبر آموزشی و تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل و مدرس دانشگاه فرهنگیان آمل، آمل، ایران

چکیده

دوران کودکی از مهم‌ترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه‌ریزی‌شده و شکل می‌گیرد. اغلب ناسازگاری‌ها و اختلالات روانی در نوجوانی و بزرگسالی، از بی‌توجهی به مسائل و مشکلات عاطفی رفتاری دوران کودکی و عدم هدایت صحیح در روند رشد و تکامل ناشی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی هراس اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی بر حسب راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مادران انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی هم‌بستگی است. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان پیش‌دبستانی مدارس دولتی شهر آمل بود. 180 مادر واجد شرایط ورود به پژوهش انتخاب و به مقیاس هراس اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی اسپنس و همکاران و پرسش‌نامه تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند. داده‌های با استفاده از نسخه‌ی 20 نرم‌افزار SPSS و با روش‌های آماری و ضریب هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین هراس اجتماعی با راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان رابطه‌ی منفی و بین هراس اجتماعی با راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. یافته دیگر نشان داد که متغیرهای راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان پیش‌بین‌های هراس اجتماعی هستند. باید گفت که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان والدین تأثیر معنی‌داری بر میزان هراس اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی دارند؛ بنابراین ضروری است در فرآیند آموزش و پرورش و سلامت روانی کودکان به ویژگی‌ها والدین توجه خاصی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictors of social phobia in mothers of preschool children: Mothers' emotional cognitive regulation strategies

نویسندگان [English]

  • Mahsa Mosalman 1
  • Saifullah Aghajani 2
  • Ali Mahdavi 3
1 Ph.D. Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 M.A. of Curriculum Planning, Educational and Educational Leader of Amol Education Department, and Visiting Teacher of Amol Farhangian University, Amol, Iran
چکیده [English]

Childhood is one of the most important stages of life in which is established person's personality. Often incompatibility and psychiatric disorders in adolescence and adulthood, It is caused by neglecting the emotional issues and problems of childhood behavior and lack of proper guidance in the process of growth and development. The present study predicted social phobia of preschool children based on mothers' cognitive emotion regulation strategies. This study is a descriptive correlational study. The population of this study consisted of all mothers of preschool children in Amol public schools. The 180 mothers who were qualified for the study were selected and responded to the Preschool Anxiety Scale and the Emotional Cognitive Regulation Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 20 and Pearson correlation coefficient and multiple regression statiscal methods. The results showed that there are a significant negative relationship between social phobia and adaptive strategies of cognitive emotion regulation and a significant positive relationship between social phobia and non- adaptive strategies of cognitive emotion regulation, the another finding showed that the variables of adaptive and non-adaptive strategies of cognitive emotion regulation are predictors of social phobia. It must be said that cognitive emotion regulation strategies have a significant effect on the social phobia of preschool children; therefore, it is necessary to pay special attention to the characteristics of parents in the process of education and mental health of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social phobia
  • children
  • cognitive emotion regulation strategies
  • mothers