دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1396 
4. تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان

صفحه 265-282

10.22055/jacp.2020.27211.1091

مرضیه زرگری؛ فاطمه فیاض؛ هادی بهرامی احسان؛ ریحانه فیاض؛ مریم سادات مدنی