مقاله پژوهشی
بررسی نقش واسطه ای سبک های تفکر در بین جهت گیری ارتباطی خانواده و سلامت روان
بررسی نقش واسطه ای سبک های تفکر در بین جهت گیری ارتباطی خانواده و سلامت روان

معراج درخشان؛ محسن علی زاده؛ محمدباقر ریحانی؛ رقیه زارعی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.43557.1290

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیشایندهای اجتماعی و فردی سلامت روان در قالب یک مدل علی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. شرکت کنندگان پژوهش 295 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بودند که از راه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی الگوی ساختاری اشیاق تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی: نقش میانجی ارزش ذاتی تکلیف
بررسی الگوی ساختاری اشیاق تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی: نقش میانجی ارزش ذاتی تکلیف

الهام فارسیمدان؛ رضا احمدی؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.43713.1292

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی ساختاری اشتیاق تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی با میانجی گری ارزش ذاتی تکلیف بود. روش پژوهش، همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه سازگاری با خانواده همسر مبتنی بر نظریه قرانی سهم گذاری در ارتقای رضایت زناشویی: مطالعه تک آزمودنی
اثربخشی برنامه سازگاری با خانواده همسر مبتنی بر نظریه قرانی سهم گذاری در ارتقای رضایت زناشویی: مطالعه تک آزمودنی

کوثر دهدست؛ مژگان امید بخش؛ فاطمه قهرمانی مطلق

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45098.1321

چکیده
  پژوهش حاضر در سال 1401 باهدف بررسی اثربخشی برنامه مداخلاتی سازگاری با خانواده همسر مبتنی بر نظریه اسلامی سهم‌گذاری در ارتقای رضایت زناشویی انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی و با ساختار طرح تک آزمودنی بود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روان درمانی و عدم صداقت مراجعین؛ مطالعه پدیدارشناسانه از مراجعین
روان درمانی و عدم صداقت مراجعین؛ مطالعه پدیدارشناسانه از مراجعین

حسین علی پور؛ مهدی اکبری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45135.1322

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مصادیق عدم صداقت روان‌درمانی از دیدگاه مراجع در سال 1402 انجام شد. روش مورداستفاده در این پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل همه‌ی مراجعین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌بینی احساس تنهایی بر اساس سبک‌های دلبستگی در افراد با تجربه سوگ رمانتیک
پیش‌بینی احساس تنهایی بر اساس سبک‌های دلبستگی در افراد با تجربه سوگ رمانتیک

رسول حشمتی؛ رویا فتحعلی زاده؛ مجتبی احمدی فارسانی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.46600.1365

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی احساس تنهایی بر اساس سبک‌های دلبستگی در افراد با تجربه سوگ رمانتیک انجام شد.روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و مقطعی است. در راستای هدف پژوهش از جامعه دانشجویان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی رنگ‌آمیزی ماندالا بر اضطراب امتحان، سلامت روان و ذهن آگاهی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان
اثربخشی رنگ‌آمیزی ماندالا بر اضطراب امتحان، سلامت روان و ذهن آگاهی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان

حسن جرفی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.46302.1357

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رنگ‌آمیزی ماندالا بر اضطراب امتحان، سلامت روان و ذهن آگاهی در دانش اموزان دختر دارای اضطراب امتحان بود. طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و ...  بیشتر