مقاله پژوهشی
مقایسه علل طلاق از دیدگاه مردان و زنان متقاضی طلاق توافقی
مقایسه علل طلاق از دیدگاه مردان و زنان متقاضی طلاق توافقی

اسمعیل صفری؛ پروانه گلنوازی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 135-144

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.44343.1301

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع کنونی که به‌شدت رایج‌شده واقعیتی به‌نام طلاق است؛ که پیامدهای زیان‌بار فردی و اجتماعی متنوعی را بر افراد و جامعه تحمیل می‌کند. پژوهش حاضر باهدف مقایسه علل طلاق از دیدگاه ...  بیشتر