دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 105-192