مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیّت زندگی، کاهش فشار روانی ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در زنان سرپرست خانوار
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیّت زندگی، کاهش فشار روانی ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در زنان سرپرست خانوار

جلیل نوریان اقدم؛ سجاد علمردانی صومعه؛ ‌عادله اشرفی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 105-118

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.29051.1113

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (مهارت خودآگاهی و مهارت مدیریت فشار روانی) بر بهبود کیفیّت زندگی، کاهش فشار روانی ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در زنان سرپرست خانوار شهرستان آذرشهر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم‌رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی
اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم‌رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی

صادق حکمتیان فرد؛ سوران رجبی؛ فریده سادات حسینی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.27545.1096

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر سرگردانی ذهنی، کم‌رویی و اضطراب در دانش‌جویان دارای اضطراب اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی معنویت‌درمانی بر کاهش افسردگی بیماران در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اثربخشی معنویت‌درمانی بر کاهش افسردگی بیماران در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نرگس زمانی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 141-154

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.23448.1046

چکیده
  این پژوهش با هدف، بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی بر کاهش افسردگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل ‌اسکلروزیس انجام شده است. در یک مطالعه تک موردی آزمایشی از نوع خط پایه چندگانه دو بیمار مبتلا به مولتیپل ‌اسکلروزیس، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی
بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی

بهراد زادافشار؛ محسن معروفی؛ مریم قربانی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 155-172

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.23677.1053

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی بود. هفت نفر از افراد داوطلب با علایم اختلالات پارافیلیا مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌پزشکی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی کودکان
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی کودکان

شهین احمدوند؛ حمیده احمدی کهنعلی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 173-192

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.29288.1115

چکیده
  یکی از درمان‌های موج سوم روان درمانی در رابطه با اختلالات اضطرابی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی کودکان بود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (MBCT) بر تحمل پریشانی و شکفتگی در بیماران مرد تحت درمان متادون
بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (MBCT) بر تحمل پریشانی و شکفتگی در بیماران مرد تحت درمان متادون

برزو امیرپور؛ آرش زندی پیام

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 193-210

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.29495.1116

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر‌بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی بر تحمل پریشانیوشکفتگی در بیماران مرد تحت درمان متادون شهرستان صحنه انجام شد. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی یا پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه ...  بیشتر