مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

احمد منصوری؛ نعیما کروژده؛ سمانه میری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jacp.2018.23820.1055

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد. در این پژوهش که از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی
مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

فاطمه قربانی؛ حدیث حیدری‌راد‌؛ سجاد علمردانی صومعه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22055/jacp.2018.22128.1037

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی انجام گرفت. این پژوهش از نوع علی ‌مقایسه‌ای است. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی و هوش هیجانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان
پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان

مهشید تجربه‌کار؛ نوشیروان خضری مقدم؛ سمیه پوراحسان؛ فرهاد سیفی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22055/jacp.2018.22845.1042

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی
مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی

مریم جریان؛ سمیه رباط میلی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22055/jacp.2018.24183.1060

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی با مردان غیر‌مبتلا انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای است. نمونه‌ی آماری این پژوهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری
رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری

کریم سواری؛ شیما عباسیان؛ ابوالقاسم رشید‌پور

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22055/jacp.2018.22331.1039

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب از طریق امیدواری بود. جامعه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان دختر سوم متوسطه‌ی دوره‌ی اول ناحیه‌ی 3 آموزش و پرورش اهواز بود که از بین آ‌ن‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روایی و پایایی مقیاس امتزاج‌شناختی در دانشجویان
روایی و پایایی مقیاس امتزاج‌شناختی در دانشجویان

یاسر بولاغی؛ امیر سام کیانی مقدم

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 97-108

https://doi.org/10.22055/jacp.2018.25180.1070

چکیده
  امتزاج‌شناختی، عدم انعطاف‌پذیری روانی و تلاشی در جهت تغییر پیامدهای افکار نامطلوب و وقایع خصوصی دیگر به جای تغییر موقعیت است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس امتزاج ‌شناختی در دانشجویان ...  بیشتر