مقاله پژوهشی
اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی
اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی

علیرضا جرجندی رحمت ابادی؛ زهرا جرجندی رحمت ابادی؛ فاطمه دستوری؛ مسعود فضیلت پور

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/jacp.2017.12534

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خودپنداره بود. این پژوهش از نوع تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه نیم‌رخ روانی زنان قربانی همسر آزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی و زنان عادی خراسان جنوبی
مقایسه نیم‌رخ روانی زنان قربانی همسر آزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی و زنان عادی خراسان جنوبی

اعظم زغیبی زاده؛ قاسم آهی؛ فاطمه شهابی زاده

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22055/jacp.2017.12533

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه نیم‌رخ روانی بر مبنای MMPI در زنان عادی و مورد آزار واقع‌شده انجام شد. پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای است و جامعه آماری آن را کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان جنوبی که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی
مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی

شاهرخ مکوند حسینی؛ محبوبه راشدی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22055/jacp.2017.12531

چکیده
  هدف پژوهش حاضر  مقایسه‌ی عملکرد بیماران اسکیزوفرن، افسرده با افراد عادی در نمرات همخوان و ناهمخوان آزمون استروپ بود. سه گروه از آزمودنی‌ها شامل 12 بیمار اسکیزوفرن، 12 بیمار افسرده‌ی اساسی و 12 فرد عادی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت
کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت

صادق فلاح؛ محسن دهقانی؛ مجتبی حبیبی؛ احسان نیک منش

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22055/jacp.2017.12532

چکیده
  رفتارهای مشکل‌زا یکی از مسائل مهم و چالش‌انگیز در دوران نوجوانی است که توجه پژوهشگران و متخصصان سلامت روان را به خود جلب کرده است. رفتارهای مشکل‌زا تحت تأثیر عوامل‌زیستی، روانی و اجتماعی قرار دارد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب دانشجویان
اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب دانشجویان

جواد ناظمی هرندی؛ کورش نامداری

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22055/jacp.2017.12530

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا گردیده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد
مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد

عصمت صادقیان؛ افسر خلیلی صدرآباد؛ حمید سپهر؛ احمد زندوانیان

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22055/jacp.2017.12529

چکیده
  مطالعه حاضر به مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول دوره راهنمایی شهرستان یزد پرداخته است. نمونه پژوهش 140 دانش‌آموز (70 نفر دانش‌آموز دختر و پسر با اختلال یادگیری ...  بیشتر