دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-112 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی

صفحه 1-14

10.22055/jacp.2017.12534

علیرضا جرجندی رحمت ابادی؛ زهرا جرجندی رحمت ابادی؛ فاطمه دستوری؛ مسعود فضیلت پور