مقاله پژوهشی
رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی
رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی

محمد علی بشارت؛ حمید بهرامی‌زاده؛ لادن فتی؛ حمیدرضا حسن آبادی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11806

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی در رابطه بین روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی، در قالب یک طرح همبستگی، انجام شد. تعداد 229 داوطلب (121 مرد، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان
اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان

مریم پوررحیمی‌ مرنی؛ حسن احدی؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11504

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای، کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان انجام شد. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با پیگیری و گروه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی
بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

عباس ابوالقاسمی؛ شیرین یحیی‌نژاد؛ محمد نریمانی؛ علی‌رضا نبی‌دوست

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11505

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه بازداری پاسخ، خود آگاهی‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (زیر گروه‌های وارسی و شستشو) می‌باشد. این پژوهش علی- مقایسه‌ای است. نمونه پژوهش80 ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی
تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی

نسیم شمس علیزاده؛ کیوان کاکابرایی؛ حمزه احمدیان؛ مریم ضابط؛ نرگس شمس علیزاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11506

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی انجام شد. طرح پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس صورت گرفت. گروه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس.
بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس.

خسرو رمضانی؛ فاطمه احتشامی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11507

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس. شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری
بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری

بهرام پیمان‌نیا؛ قاسم محمدیاری؛ رضا لطیفی؛ محسن هاشمی‌نسب؛ آرش جواهری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 93-108

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11508

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای، در دانشجویان سیگاری و غیر‌سیگاری، انجام گردید.بر این اساس پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوعی علی- ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی: با تأکید بر اختلال سلوک
مقایسه اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی: با تأکید بر اختلال سلوک

مهناز علی اکبری دهکردی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11509

چکیده
  مطالعات حاکی از این است که بسیاری از کودکان و نوجوانان به انواع مشکلات و اختلالات رفتاری مبتلا هستند. در این میان اختلالات برونی‌سازی شده به عنوان محور اختلالات رفتاری شناخته شده است. از طرفی شیوع اضافه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی
اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی

معصومه پارسه؛ فرح نادری؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11510

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی شهر شوشتر است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون، ...  بیشتر