نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مرکز آموزش و پژوهش منطقه 10 کشوری، گیلان، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.

5 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

10.22055/jacp.2020.31915.1130

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر سبک‌های ‌مقابله‌ای و تاب‌آوری زنان آسیب‌دیده از خشونت خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه زنان آسیب‌دیده از خشونت خانگی در شهر قزوین بود که 30 زن آسیب‌دیده از خشونت خانگی به روش نمونه‌گیری داوطلبانه و از طریق تشخیص پزشک قانونی در مراکز تحت نظارت بهزیستی انتخاب شدند و و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش در هشت جلسه‌ی نود دقیقه‌ای (هفته‌ای یک جلسه) برنامه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار بودند. به ‌منظور جمع‌آوری اطّلاعات از پرسش‌نامه‌های سبک‌های مقابله‌ای لازاروس و فولکمن و تاب‌آوری روان‌شناختی کانر در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد با کنترل اثر پیش‌آزمون بین میانگین نمرات پس آزمون گروه‌های آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای سبک‌های مقابله‌ای و تاب‌آوری تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته‌ها می‌توان بیان کرد که درمان کاهش استرس بر اساس ذهن‌آگاهی بر افزایش تاب‌آوری و راهبرد مقابله‌ای مسأله‌مدار و کاهش راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار زنان آسیب‌دیده از خشونت خانگی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of mindfulness therapy group that is based on reducing stress on coping styles and resilience of women who are effected by domestic violence

نویسندگان [English]

  • SARA KARIMI 1
  • a b 2
  • saber karami 3
  • fatemeh azimi raviz 4
  • zeinab ghator 5

1 Master of Family Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Master of Public Psychology

3 Master of General Psychology, Islamic Azad University of Kermanshah, Kermanshah, Iran.

4 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.

5 Master of Educational Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was evaluating the effectiveness of mindfulness therapy group based on reducing stress on coping styles and resilience damaged women of domestic violence. This study was conducted in a quasi-experimental design with pretest-posttest and control group. The population included all damaged women of domestic violence in Qazvin. 30 damaged women of domestic violence were selected using voluntary sampling and diagnosis of Qazvin's forensics in areas that are under supervision of welfare and then they were randomly assainged to experimental and control groups. The participants in the experimental group received a stress reduction treatment program based on mindfulness, and the participants control group not received treatment. The participants completed Lazarus and Folkman Coping Styles and Cannor Psychological Resilience Questionnaires in pre-test, and post-test. Stage. Data were analyzed using covariance analysis statistical method. The results showed that controlling the pre-test effect, there aree a significant difference between the mean post-test scores of the experimental and the control groups in coping styles and resilienc variable According to the results, we can say that mindfulness therapy group based on reducing stress has effect on increasing resilience and problem-oriented coping strategies and reducing emotional coping strategies in women damaged of domestic violence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • resilience
  • coping styles
  • domestic