نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی روان شناسی،دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی

10.22055/jacp.2021.35479.1167

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مدل سلامت روان بر اساس خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با میانجی‌گری خودشفقتی در دانش‌جویان دانشگاه اصفهان در یک طرح پژوهش هم‌بستگی انجام شد. جامعه­ی این پژوهش شامل دانش‌جویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه اصفهان بود که 300 نفر از این دانش‌جویان به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه، پرسش‌نامه‌های خودشناسی انسجامی قربانی، خود‌شفقت نف، سلامت عمومی گلدبرگ و صفات شخصیتی کاستا و مک‌کری بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری و بوت‌استراپ مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات مستقیم خودشناسی انسجامی، صفات شخصیت و خودشفقتی بر سلامت روان معنی‌دار هستند. همچنین نتایج مسیرهای میانجی نشان داد که نقش واسطه‌ای خودشفقتی در رابطه خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت بر سلامت روان معنی­دارند. نتایج این بررسی نشان داد که تقویت خودشناسی و همچنین آموزش خودشفقتی، می‌تواند نقش مؤثری در سلامت روان و توانمند‌سازی دانش‌جویان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of mental health model, integrative self-knowledge and personality traits moderating self-compassion in university students

نویسندگان [English]

  • maryam esmaeili 1
  • Zeinab Ahmadi 2

1 isfahan university

2 Isfahan university

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of investigate mental health integrative, self-knowledge, and personality traits model moderating role of self-compassion in students of Isfahan University. The population of this study consisted female students living in the dormitory of Isfahan University. 300 students were selected using voluntary sampling method. The instruments used in this study included Questionnaires of Ghorbani Integrative Self-knowledge, Neff Self-Compassion, Goldberg General Health andCosta and McCrae Personality Traits. The proposed model were analyzed using the structural equation modeling and Boot strop. The results showed that direct effect of integrative self-knowledge and personality traits and self-compassion on mental health are significant. Also, results role of the mediator of self-compassion in the relationship between self-knowledge and personality traits on mental health are significant. The study results showed that encourage self-knowledge and education of self-compassion can have effective role in mental health and enabling of university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrative self-knowledge
  • self-compassion
  • personality traits mental health
احمدی، خدابخش؛ علیزاده، جابر؛ رضازاده، مجید و جبرئیلی، شهلا. (1393). ارتباط عوامل شخصیتی و کارکرد خانواده با سلامت روان در سوء مصرف کنندگان مواد. مجله­ی علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 18(2)، 85-73.
احمدی، خدابخش؛ نجاتی، وحید و عبدی، محمدرضا. (1390). مقایسه سلامت عمومی و ارتباط آن با ویژگی‌های شخصیتی در نوجوانان. مجله­ی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 81(21)، 36-29.
آقابابایی، ناصر؛ قربانی، نیما و خدابخش، محمدرضا. (1390). تقابل فرایندهای خودشناختی با آستانه‌گذری. روان­شناختی و دین، 4(1)، 69-55.
امیری، فاطمه؛ دانشمندی، هادی و زمانیان، زهرا. (1395). بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده‌های بهداشت و تغذیه شیراز. دومین همایش بین المللی ارکونومی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز.
باقیانی مقدم، محمد؛ مطلق، زهرا و سیز مکان، لیلا. (1390). رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد. مجله­ی تحقیقات علوم پزشکی، 13(10)، 38.
چراغیان، حدیث؛ حسینیان، سیمین؛ حیدری، ناصر و زارعی، محمد. (1395). رابطه خود دلسوزی و سلامت روان  با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر. فصلنامه­ی مطالعات زن و خانواده، 4(2)، 56-33.
حسین زاده، سحر؛ قربانی، نیما و نبوی، مسعود. (1390). مقایسه گرایش شخصیتی خودتخریبی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتلا به مالتیپل و افراد سالم. مجله­ی روان‌شناسی معاصر، 6(2)، 44-35.
خانجانی، زینب. (1389). نقش استرس، تصویر بدنی و عوامل شخصیتی بر سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شاهد. پنجمین کنگره سلامت روان، دانشگاه شاهد، تهران.
دستجردی، رضا؛ فرزاد، ولی اله و کدیور، پروین. (1390). نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی، 2(18)، 133-126.
رستمی، مهدی؛ قزلسفلو، مهدی و محمدلو، هادی. (1394). پیش‌بینی سلامت روانی بر مبنای شفقت‌خود، هویت و خودشناسی دانشجویان. فصلنامه­ی مشاوره و روان درمانی، 15(4)، 36-29.
رضوانی، مرجان و سجادیان، ایلناز. (1397). نقش میانجی شفقت خود در تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکردهای روانشناختی مثبت در دانشجویان دختر. پژوهش‌نامه روان‌شناسی مثبت، 4(15)، 27-13.
زنجانی، زهرا؛ حسینی، حسین؛ سروش، زهرا و لطفی، طاهره. (1397). رابطه شکرگزاری و خودشفقتی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه کاشان. دومین کنگره بین‌المللی مطالعات اجتماعی سلامت، تهران.
ساپینگتون، اندرو. (2006 ). بهداشت روانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی (1379). تهران: نشر روان.
شکری، امید؛ مرادی، علیرضا و فرزاد، ولی‌اله. (1384). نقش صفات شخصیت و سبک‌های مقابله در سلامت روانی دانشجویان. مجله تازه‌های علوم شناختی، 7(1)، 48-30.
عجم، علی اکبر؛ فرزانفر، جواد و شکوهی‌فرد، حسین. (1395). بررسی نقش شفقت خود در سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌جویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد. نشریه آموزش پرستاری، 5(5)، 16-9.
فرخ نیا، الناز و سلیمانی، مهران. (1393). نقش ویژگی‌های شخصیتی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی سلامت روان. مجله مطالعات ناتوانی، 4(10)، 42-33.
موسوی، اشرف و قربانی، نیما. (1384). خودشناسی، خودانتقادی و سلامت روان. مجله مطالعات روان‌شناختی‌، 2(3)، 91-75.
مهبد، مینا وخرمایی، فرهاد. (1397). پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با واسطه‌گری خود شفقت‌ورزی. مجله‌ی روان‌شناسی، 22(4)، 466-448.
میردریکوند، فضل‌اله؛ دهقان، مسعود؛ قادری، سارا و روشن‌نیا، سمیه. (1394). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در بین دانشجویان. نخستین کنگره بین‌المللی جامع روان‌شناسی ایران، تهران.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: نشر سمت.
Abdulkarim, N. S., Zamzuri, N. H., & Muhamadnor, Y. (2009). Exploring the relationship between internet ethics in university and big five of personality. Computer and Education, 53(1), 86-89.
Ghorbani, N., Christopher, J., Cunningham, C., & Watson, P. J.  (2010). Comparative analysis of integrative self-knowledge, mindfulness. International Journal of Psychology, 42(2), 147- 154.
Ghorbani, N., Watson, P., & Hargis, M. (2008). Integrative self-knowledge scale: correlations and incremental validity of a cross-cultural measure developed in Iran and the United States. Journal of Psychology, 142(4), 395-412.
Ghorbani, N., Watson, P., Chen, Z., & Norballa, F. (2012). Self-compassion in Iranian Muslims: relationships with integrative self-knowledge, mental health and religious. Journal of Psychology for Religion, 22(2), 106-118.
Ghorbani, N., Watson, P., Farhadi, M., & Chen, Z. (2014). Multi-process model of self-regulation: influences of mindfulness and self-knowledge in Iran. Journal of Psychology, 49(2), 115-122.
Goldberg, L. R. (1999). A Broad-Bandwidth, Public Domain Personality Inventory Measuring the Lower-Level Facets of Several Five-Factor Models. In I. Mervielde, I. Deary, F. De Fruyt, & F. Ostendorf (Eds.), Personality psychology in Europe (Vol. 7, pp. 7-28). Tilburg, The Netherlands: Tilburg University Press.
Kim, C., & Ko, H. (2018). The impact of self-compassion on mental health, sleep quality of life satisfaction among older adults. Journal of Geriatric Nursing, 39(6), 623-628.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1992). Handbook of personality: theory and research. New York. London: the Guilford Press.
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(4), 223-250.
Neff, K. D. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, k. (2007). Self- compassion and its link to adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41(9), 139-154.
Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/ depressive symptom. Journal of Abnormal Psychology, 109(3), 504–511.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for
assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-891.
Sharma, M., & Kaveri, N. R.(2010). Personality factors as correlates of health among adults. Journal of Indian Academy of Applied Psychology, 36(2), 328-333.