پیش‌بین‌های افسردگی در دانش‌جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی افسردگی بر اساس متغیرهای سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی در دانش‌جویان به روش هم‌بستگی انجام گرفت 380 دانش‌جوی دانشگاه علامه طباطبائی به روش داوطلبانه انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های، افسردگی بک (BDI)، سرگشتگی ذهنی عمدی و خودبه‌خود و ذهن آگاهی پنج‌وجهی تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضرب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (همزمان) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سرگشتگی ذهنی عمدی و سرگشتگی ذهنی خودبه‌خود با افسردگی رابطه‌ی‌مثبت و بین مؤلفّه‌های ذهن آگاهی، مؤلفّه‌های توصیف، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت به تجربه‌ی درونی و عدم واکنش به تجربه‌ی درونی با افسردگی رابطه‌ی‌ منفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که از بین مؤلفّه‌های سرگشتگی ذهنی، فقط سرگشتگی ذهنی خودبه‌خودی و از بین مؤلفّه‌های ذهن آگاهی (مشاهده، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت به تجربه‌ی درونی و عدم واکنش به تجربه‌ی‌ درونی پیش‌بین‌های معنی‌دار افسردگی هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مؤلفّه‌های سرگشتگی ذهنی خودبه خود،  مشاهده، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت به تجربه‌ی درونی و عدم واکنش به تجربه‌ی درونی به‌عنوان تعیین‌کننده‌های
اصلی در پیش‌بینی افسردگی در دانش‌جویان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The on mindwandering (deliberate- spontaneous) and mindfulness as predictions of depression in students

نویسندگان [English]

  • Romina Habibi 1
  • Farideh Hoseinsabet 2
  • Zohreh Rafezi 3
1 M.A. of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to aim predict depression based on mindwandering (deliberate-spontaneous) and mindfulness variable in students with the correlation method.380 students of Allame Tabatabai University were selected using voluntary method and complete Beck Depression Inventory, Deliberate and Spontaneous Mind Wandering and Five Facets of Mindfulness (FFMQ). Data were analyzed using Pearson correlation- coefficient method and multiple regression. Results showed that deliberate mind wandering and spontaneous mind wandering have positive and direct relationship with depression and between the components of mindfulness, the components of description، action with awareness, disrespect to inner experience and lack of reaction to inner experience have a negative relationship with depression. Also, the results from concurrent regression analyis showed that from mind wandering components, only spontaneous mind wandeing variable and from mindfulness components, only observation, act with awarness, non-judgmental orientation to one’s present experience and nonreact orientation to one’s present experience,respectively, can predict depression.Based on these findings, we can conclude that striving for excellence; spontaneous mind wandeing and observation, act with awarness, non-judgmental orientation to one’s present experience and nonreact orientation to one’s present experience, were the main determinants of depression in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression symptoms
  • spontaneous mind wandering
  • deliberate mind-wandering
  • dispositional mindfulness