اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی پیش از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)به شیوه‌یگروهی بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی مراجعه‌کننده به کلینیک مشاوره ندای آرامش روان‌شهر تهران در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گردید. 28 (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) زوج با مشکلات طلاق عاطفی به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه‌ی نود دقیقه‌ای مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)شرکت کردند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. شرکت‌کنندگان در دو نوبت به پرسش‌نامه‌های افسردگی بک و نگرانی ایالت پنسیلوانیا پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش افسردگی و نگرانی در شرکت‌کننده‌های گروه آزمایش گردید. بنابراین می‌توان گفت، در حوزه درمان و زمینه‌ی کار با افراد افسرده و مضطرب و کاهش طلاق عاطفی در حوزه مداخلات خانوادگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با توجه به ماهیت آن، بسیار کارا و نویدبخش به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Acceptance and Commitment Based Group Therapy (ACT) on reducing worry and depression in couples on with emotional divorce

نویسندگان [English]

  • Reza Jafari 1
  • Ali Reza Mohammadiarya 2
1 M.A. of Clinical Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Preschool Education, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study to aim was  corducted the effectiveness of based on acceptance and commitment group therapy (ACT) in reducing worry and depression in couples with emotional divorce referred to Mental Relief Counseling Clinic in Tehran In a quasi-experimental design with pre-test and post-test with control group. Twenty-eight (14 participants in experimental group and 14 participants in control group) couples with emotional divorce problems were selected using voluntarly sampling. The experimental group participants in 8 sessions of acceptance and commitment based on intervention (ACT) sessions and the control group participants did not receive any intervention. Participants responded in two stage to the Beck Depression Inventory and the State of Pennsylvania Questionnaire on two occasions. Findings showed that acceptance and commitment therapy reduced depression and worry in the experimental group. Based on this, it can be said that in the field of treatment and dealing with depressed and anxious people and reduction of emotional divorce in the field of family interventions, acceptance and commitment group therapy (ACT) due to its nature seems very effective and promising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • worry
  • emotional divorce
  • acceptance
  • commitment