بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش‌جوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان انجام گرفت. 294 دانش‌جوی سال اول کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ، مقیاس‌های هیجان‌خواهی زاکرمن و همنشینی با هم‌سالان منحرف پاسکال و همکاران را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل مسیر و نرم‌افزار AMOS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که هیجان‌خواهی و تعلّق به همسالان منحرف با اعتیاد به اینترنت و هیجان‌خواهی با افزایش تعلّق به هم‌سالان منحرف به‌صورت غیرمستقیم با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد. بنابراین، دانش‌جویان با هیجان‌خواهی بالا به احتمال بیشتری درگروه‌های همسال منحرف عضو و این امر به‌طور غیرمستقیم اعتیاد به اینترنت را در آن‌ها افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causal relationship sensation seeking and internet addiction with mediating affiliation to deviant peers in students

نویسندگان [English]

  • Askar Atashafrouz 1
  • Rehane Molaei barm Sabz 2
  • Gholamhossain Maktabi 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 M.A. Student of Educational Psycholog, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study was conduted to aim the causal relationship between sensation seeking and internet addiction with mediation of affiliation to deviant peers in students. 294 undergraduate freshmen from Shahid Chamran University of Ahwaz were selected by using multi-stage random sampling method, and completed Yang Internet Addiction Test, Zuckerman Sensation Scale, and Paschal, Ringwalt, and Flewelling Scale. Data were analyzed using path analysis method. Findings indicate that sensation seeking and affiliation to deviant peers are dirctly associated with internet addiction, and sensation-seeking indirectly increases internet addiction by increasing students' affiliation to deviant peers. Therefore, students with high sensation seeking more likely to be in deviant peer groups, and this will indirectly increase their internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sensation seeking
  • internet addiction
  • belonging to deviant peers