تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌جوی دکتری مشاوره، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

3 استاد گروه روا‌ن‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانش‌جوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانش‌جوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

افسردگی از شایع‌ترین اختلالات روانی محسوب می‌شود و بیش از صد سال است که رویکرد‌های مختلف روان‌شناسی سعی در شناخت علّت‌ها، نشانه‌ها و شیوه‌های مداخله درمانی مؤثر در مورد این اختلال داشته‌اند. انواع افسردگی از منظر قرآن منجر به دورشدن از خود واقعی و نیازهای حقیقی‌شده و فرد را به سمت گمگشتگی و ابهام سوق می‌دهد و قرآن کریم یکی از منابع مهمی است که انسان را به امید و خروج از افسردگی و یاس از مسیر بالابردن خودشناسی رهنمون می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با متغیر خودشناسی بود. ۲۱۴ دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران واحد علوم و تحقیقات، به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان مقیاس‌های افسردگی از منظر قرآن و پرسش‌نامه‌ی خودشناسی (قربانی، واتسون و هگیس) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های آماری هم‌بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج‌ نشان داد که خودشناسی با انواع افسردگی از منظر قرآن هم‌بستگی منفی و معنی‌دار دارد و درنتیجه افسردگی‌هایی مثل سرشکستگی و مرجع‌ستیزی در پیش‌بینی خودشناسی نقش دارند. بنابراین نوع‌های افسردگی از منظر قرآن، می‌توانند بر خودشناسی افراد تأثیر گذاشته و با رفع عوامل علی‌رغم و یاس که در قرآن به آن‌ها پرداخته‌شده می‌توان خودشناسی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of self-knowledge: Study investigation of depression types of Quran perspective in students

نویسندگان [English]

  • Marzie Zargari 1
  • Fatemeh Fayyaz 2
  • Hadi Bahrami Ehsan 3
  • Reyhaneh Fayyaz 4
  • Maryam sadat Madani 5
1 PhD Student Counseling, Branch Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Tehran University, Tehran, Iran
4 PhD Student in Health Psychology, Tehran University, Tehran, Iran
5 PhD Student in Health Psychology, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Depression is one of the most prevalent disorders and it is more than one hundred years that psychological approaches try to discover its origin, symptoms and effective therapeutic interventions. Different types of depression which are defined from Quran perspective, cause getting away from real self and important needs and push the person to ambiguity and ignorance and “Holy  Quran” is one of the best sources that guide the human to hope and getting out of depression via increasing self-knowledge. The aim of this study was investigating of the relation between depression types of Quran perspective with Self-knowledge. 214 students from Islamic Azad University, Science and Research branch in Tehran city were selected using voluntarily sampling method. Participants complicated the Quranic Depression Scale (Fayyaz) and Self-knowledge Questionnaire (Ghorbani, Watson & Hargis). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression statistical methods the findings showed that self-knowledge has negative correlation with all types of depression. Humiliation and succession-opposed depression types could predict self-knowledge. In conclusion, different types of depression can effect on self-knowledge score so by eliminating the causal factors of depression of Quran perspective, we can increase self-knowledge. Results are useful for designing the Preventive and therapeutic programs in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression of Quran perspective
  • self-knowledge
  • Holy Quran