بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌جوی دکتری روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی بود. هفت نفر از افراد داوطلب با علایم اختلالات پارافیلیا مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی استان اصفهان و هفت نفر از افراد سالم بدون اختلال پارافیلیا به‌صورت داوطلبانه برگزیده شدند. شرکت‌کننده‌ها مقیاس‌های پارافیلیا و چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و نرم‌افزار آماری SPSS-21 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان‌ داد که تفاوت معنی‌دار در تمامی علایم روان‌شناختی (شکایات جسمانی با سطح معنی‌داری‌، وسواسی- اجباری‌، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان‌گسسته‌گرایی) در میان افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی وجود دارد. به هر حال، ارائه‌ی آموزش راهبردهای مقابله با اضطراب به مبتلایان و هم‌چنین درمان اختلالاتروانی همبود به ‌منظور کنترل و درمان انحرافات جنسی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of psychological symptoms in people with paraphilic disorders and normal people

نویسندگان [English]

  • Behrad Zadafshar 1
  • Mohsen Maroufi 2
  • maryam ghorbani 3
1 Ph.D. Student of Psychology, Shahrekord, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychiatry, University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate psychological symptoms in people with paraphilic disorders and normal people. Population of this study consists of all the patients with paraphilic disorders refered to psychiatric and psychological centers and have normal participants of Isfahan city. 7 participant with paraphilic disorders and 7 normal people were selected voluntarly. The participants completed paraphilia scales questionnaire and SCL-90-R. Data have analyzed using U-Man withny test. Results showed that there are significant differences in psychological symptoms (somatization, obsessive-compulsive, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid thoughts and psychotism) between participants with paraphilic disorders and participants of normal. The presentation of teaching coping strategies to patients and treatment of comorbid mental disorders, in order to control and cure of paraphilic disorders are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paraphilic Disorders
  • Psychological Symptoms
 
منابع
فارسی
انجمن روان‌پزشکی آمریکا. (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی DSM-5. ترجمه‌ی علی نیلوفری، علی فخرایی، فرهاد شاملو، فرزین رضاعی، ژانت هاشمی‌آذر، آتوسا فرمند (1395). تهران: انتشارات ارجمند.
انیسی، جعفر؛ اکبری، فاطمه؛ مجدیان، محمد؛ آتشکار، مجید و قربانی، زهره. (1390). هنجاریابی چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی در کارکنان نیروهای مسلح. فصلنامه‌ی روان‌شناسی نظامی، 2(5)، 37-29.
باقری یزدی، سید‌عباس؛ بولهری، جعفر و شاه‌محمدی، داوود. (1373). بررسی اپیدمولوژی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبد یزد. فصلنامه‌ی اندیشه و رفتار، 1(1)، 41-32.
حجازی، آریا؛ دالکی، شهره؛ موسوی، نازیلا و زارع‌نژاد، محمد. (1388). گزارش یک
مورد دیگر آزاری جنسی به‌ همراه برخی پارافیلیا. مجله‌ی علمی پزشکی قانونی، 5(4)، 269-266.
دلاور، علی(1394). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
رضاپور، محمد. (1376). هنجاریابی آزمون SCL-90-Rبر روی دانش‌جویان دانشگاه آزاد و شهید چمران اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
روزنهان، دیوید و سلیگمن، مارتین. (2009). آسیب‌شناسی روانی (جلد 2). ترجمه یحیی سید محمدی، 1389. تهران: نشر ارسباران.
سادوک، ویرجینیا؛ کاپلان، هرولد و سادوک، بنجامین جیمز. (2010). دستنامه جیبی روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک. ترجمه‌ی محسن ارجمند؛ فرزین رضاعی؛ نادیا فغانی جدیدی (1394). تهران: نشر ارجمند.
فتحی آشتیانی، علی. (1393). آزمون‌های روان‌شناختی. تهران: نشر بعثت.
کمال‌زاده، لیلا؛ علوی، کاوه و صالحی، منصور. (1394). گزارش یک مورد ابتلای هم‌زمان به اختلال دوقطبی و پارافیلیا‌های متعدد. مجله‌ی روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 21(1)، 74-69.
گنجی، مهدی. (1392). آسیب‌شناسی روانی بر اساس  DSM5(جلد: 1 و 2). تهران: نشر ساوالان.
مدبرنیا، جعفر؛ شجاعی تهرانی، حسین و فلاحی، مهناز. (1389). هنجاریابی آزمون SCL-90-R در دانش آموزان دبیرستانی استان گیلان، مجله‌ی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 19(75)، 65-58.
هالجین، ریچارد؛ ویتبورن، سوزان کراس. (1948). آسیب شناسی روانی: دیدگاه‌های بالینی درباره اختلال‌های روانی بر اساس DSM-IV-IR. ترجمه‌ی یحیی سید محمدی (1392). تهران: انتشارات روان.
 
لاتین
Anupama, M., & H., Gangadhar, K. B., Shety, V., & Dip, P. (2016). Transvestism as a symptom: A case series. Indian Journal of Psychological Medicine, 38(1), 78-80.
Beier, K. M., Neutze, J., & Mundt, I. A. (2009). Encouraging self-identified pedophiles and hebephiles to seek professional help: First results of the Prevention Project Dunkelfeld (PPD). Child Abuse & Neglect, 33(5), 45-49.
Blanchard, R., (2009). Paraphilia scales from Kurt freund’s erotic preferences examination scheme. Retrieved fromhttp://individual.utoromto.ca/ray_ blanchard/ index_files/EPES.html
Derogatis, L R., & Cleary, P. A. (1977). Confirmation of the dimensional structure of the SCL-90: A study in construct validation. Journal of Clinical Psychology, 33(4), 981-989.
Derogatis, L. R. (2000). Symptom Checklist-90-Revised in handbook of psychiatric measures. America: American Psychiatric Association.
Derogatis, L. R., Rickles, K., & Rock, A. (1976). The SCL-90 and the MMPI: A step in the validation of new self-report scale. British Journal of Psychiatry, 128(4), 280-289.
Grant, J. E. (2005). Clinical characteristics and psychiatric comorbidity in males with exhibitionism. The Journal of Clinical Psychiatry, 66(11), 1367-1371.
Haasen, C. (2009). Comorbidity of paraphilia and depression in Mexico. Social Psychiatry, 2(1), 39-40.
Hill, A., Habermann, N., Berner, W., & Briken, P. (2006). Sexual sadism and sadistic personality disorder in sexual homicide. Journal of Personal Disorder, 20(6), 671-684.
Kafka, M. (2012). Axis I psychiatric disorders, paraphilicsexual offending and implications for pharmacologicaltreatment. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 49(4), 255-261.
Kaplan, H. I., & Sadock B. J. (1991). Synopsis of psychiatry (6 ed.). New York: Wilkins.
Kingston, D., & Bourget, D., (2014). Assessment of the paraphilias. Psychiatric Clinics of North America, 20(5), 1-9.
Langstrom, N., & Hanson, R. K. (2006). High rates of sexual behavior in the general population: Correlates and predictors. Archives of Sexual Behavior, 35(4), 37-52.
Marsh, P. J., Odlaug, B. L., Thomarios, N., Davis, A. A., Buchanan, S. N., Meyer, C. S., & Grant, J. E. (2012). Paraphilia in adultpsychiatric inpatients. Annals of Clinical Psychiatry, 22(2), 129-139.
McElroy, S. L., Soutullo, C. A., & Taylor, P. (1999). Psychiatric features of 36 men convicted of sexual offenses. The Journal of Clinical Psychiatry, 60(8), 414-420.
Porter, S., Woodworth, M., Earle, J., Drugge, J., & Boer, D. (2003). Characteristics of sexual homicide committed by psychopathic and nonpsychopathic offenders. Law and Human Behavior, 27(5), 459-570.
Richters, J., DeVisser, R. O., & Rissel, C. E. (2008). Demographic and psychosocial features of participants in bondage and discipline, “sadomasochism” or dominance and submission (BDSM): Data from a national survey. The Journal of Sexual Medicine, 5(1), 660-668.