اثربخشی معنویت‌درمانی بر کاهش افسردگی بیماران در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه روان‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان‌، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف، بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی بر کاهش افسردگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل ‌اسکلروزیس انجام شده است. در یک مطالعه تک موردی آزمایشی از نوع خط پایه چندگانه دو بیمار مبتلا به مولتیپل ‌اسکلروزیس، پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان با استفاده از مقیاس مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند (1995) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که معنویت‌درمانی باعث کاهش افسردگی و درمان بیماری مولتیپل اسکلروزیس شده است. در‌نهایت، می‌توان گفت که این روش درمانی، مؤثر بوده و برای بررسی بیشتر اثربخشی آن، مطالعات ارزیابی کنترل شده‌ای در جهت رسیدن به نتیجه لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of spirituality therapy on depression reduction in female patients with multiple sclerosis

نویسنده [English]

  • Narges Zamani
Instructor, Department of Psychology, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

This study aimed was to evaluate the effect of spiritual therapy on depression in patients with Multiple Sclerosis in women. In a single study tested a multiple baseline, the treatment process was performed on two patients. Two patients with Multiple Sclerosis, before treatment, during treatment and after treatment using the Depression, Anxiety and Stress Scale were evaluated. The results showed that spiritual therapy is effective depression reducing and improving of spiritual dimensions in the treatment of multiple sclerosis patients. Finally, we can say that this therapy is effective and to further evaluate its effectiveness, have controlled evaluation studies in order to reach a final decision is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • spiritual therapy
  • multiple sclerosis
منابع
فارسی
بهرامی دشتکی، حگار. (1388). بررسی اثربخشی تدریس روش‌های معنوی بر کاهش افسردگی دانش‌آموزان دختر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

جدیدی میلانی، مریم؛ اشک‌تراب، طاهره؛ عابدسعیدی، ژیلا و علوی‌مجد، حمید. (1392). ارتقای درک از بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام‌‌اس) و حیطه‌های آن در بیماران شرکت‌کننده در گروه حمایتی همتایان. مجله‌ی دانش و تندرستی، 5(1)، 12-19.

زرین، وحیده؛ حاتمی، حمیرا و علی‌همتی، علیرضا. (1393). اثر تزریق داخل هیپوکمپی استرادیول بر حافظه فضایی در رت‌های نر طی بیماری مولتیپل اسکلروزیس. مجله‌ی دانشگاه علوم پزشکی فسا، 4(۳)، ۳61-۳53.
زمانی، نرگس؛ احمدی، وحید؛ عطایی مغانلو، وحید و میرشکار، ساره. (1393). مقایسه میزان اثربخشی دو روش رفتاردرمانی دیالکتیکی و رفتاردرمانی شناختی بر بهبود علائم رفتارهای
تکانشی بیماران دچار افسردگی اساسی دارای افکار خودکشی. مجله‌ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(5)، 54-45.
زمانی، نرگس؛ فرهادی، مهران و جناآبادی، حسین. (1395). مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی با رفتاردرمانی شناختی، بر افسردگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل ‌اسکلروزیس. مجله‌ی دانشگاه علوم پزشکی قم، ۱۰(۱۲)، 86-77.
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس. (1386). تاب‌آوری، سلامت روانی
و رضایتمندی از زندگی. مجله‌ی روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران،13(۳)،
۲۹5-۲۹0.

عسکری، محبوبه؛ نوروزی، محدثه؛ رادمهر، حامد و محمدی، حسین. (1396). بررسی اثربخشی آموزش سلامت معنوی بر امیدواری و راهبردهای مقابله‌‌ایی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله‌ی پژوهش در دین و سلامت، 3(3)، 29-17.

فلاحی خشکناب، مسعود و مظاهری، منیر. (1388). معنویت، مراقبت معنوی و درمان معنوی. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، رسانه‌ی تخصصی.
 
لاتین
Allen, L. B., Mchugh, R. K., & Barlow, D. H. (2008). Emotional disorder. In D. H. Barlow (Ed.), Clinical handbook of psychological disorder: A step-by-step treatment manual (4th ed., pp. 578-614). New York: Guilford Press.
Alonso, A., & Herbasin, M.A. (2008). Temporal trends in the incidence of multiple sclerosis: A systematic review. Neurology, 71(2), 129-135.
Amato, M.P., Ponziani, G., Siracusa, G., & Sorbi, S. (2001). Cognitive dysfunction in early-onset multiple sclerosis. Archives of Neurology, 58(10), 1602-1606.
Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998) Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the depression anxiety and stress scales in clinical groups and community sample. Psychological Assessment, 10, 176-181.
Argyle, M. (2001). The Psychology of Happiness (2nd Ed.). London: Routledge.
Balsimelli, S., Mendes, M. F., Bertolucci, P. H. F, & Tilbery, C.P. (2007). Attention
impairment associated with relapsing-remitting multiple sclerosis patients with mild incapacity. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 65(2), 262-267.
Branka Aukst, M., Jakovljevic, M., Margetic, B., Biscan, M., & Samija, M. (2005). Religiosity, depression and pain in patients with bresst cancer General Hospital Psychiatry, 27(4), 250-255.
Campbell, A. (1981). The sense of well-being in America: Recent patterns and trends. New York: Mc Graw-Hill.
Chris, H., & Stephen, C. (2011). Diagnostic criteria for multiple sclerosis: Revisions to the McDonald criteria. Journal Neural Sciences, 69(2), 292-302.
Dennison, L., Moss-Morris, R., Silber, E., Galea, I., & Chalder, T. (2010). Cognitive and behavioral correlates of different domains of psychological adjustment in early-stage multiple sclerosis. Journal of Psychosomatic Research, 69(4), 353-361.
Gerald, F. (1999). Cavanah, spirituality for managers: Context and critique. Journal of Organizational Change Management, 3(1), 186-99.
Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the beck depression and anxiety inventories. Behaviour Research and Therapy, 33(3), 335-343.
Martin, R., Mcfarland, H. F., & Mcfarland, D. E. (1992). Mcfarlin Immunological aspect of demyelinationy disease. Annual Review of Immunology, 10(1-2), 153-187.
Marvin, D. W. (2000). Multiple sclerosis: Continuing mysteries and current management. Drug Topics, 144(12), 93-102.
Nafisi, Sh. (1998). MS disease seminar nada. Journal Tehran University of Medical Sciences, 2(10), 9-10.
Pargament, K. I. (2007). Spirituality integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred. New York: Guilford Press.
Sadock, B. J., Sadock, A. S., Ruiz, P. (2009). Kaplan and Sadock comprehensive Text book of psychiatry. United States: LWW Publisher.
Sospedra, M., & Martin, R. (2005). Immunology of multiple sclerosis. Annual Review of Immunology, 23, 683-747.
Vazirinejad, R., Lilley, J., & Ward, C. A. (2008) Health profile of adults
with multiple sclerosis living in the community. Multiple Sclerosis, 14(8), 1099-1105.
West, W. (2000). Psychotherapy & spirituality, crossing the line between therapy and religion (1st ed). United States: SAGE Publications Ltd.
World Health Organization. (2016). Suicide rates. Retrieved fromhttps://www.who.int/
mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/