نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور کاشمر، کاشمر، ایران

2 مربی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی باغبان‌ درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری دختران آهسته ‌گام آموزش‌پذیر بود که به روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعۀ پژوهش حاضر شامل کلیه دختران آهسته‌ گام آموزش‌پذیر ساکن مؤسسه نگهداری کودکان آهسته ‌گام رمضان شهر مشهد بود. 30 نفر به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. شرکت‌کننده‌ها پژوهش پرسش‌نامه مشکلات رفتاری کانرز (فرم مربی) را تکمیل نمودند. گروه آزمایش تحت 12 جلسه باغبان درمانی کتلین و کندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باغبان‌ درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته ‌گام آموزش‌پذیر مؤثر است و می‌تواند به‌عنوان یک شیوه درمانی به کار برده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of gardener therapy on behavioral problems of slow step in students

نویسندگان [English]

  • Elahe Ahangri 1
  • Mohammad Tahan 2
  • Aliakbar Samari 3

1 Instructor, Department of Psychology, Payame Noor University Kashmar, Kashmar, Iran

2 Instructor, Social Determinants of Health research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Kashmar Branch, Islamic Azad University, Kashmar, Iran

چکیده [English]

The purpose of current study was to investigate the effect of gardener therapy on reduce behavioral problems in slow step girl students. The research method was semi-experimental with pre-test-post-test design and control group. The population of the current study include all the slow step girl students who were living in the Ramadan children's preschool institution in the city of Mashhad. 30 students select by voluntary random sampling method, and according to include criteria, and randomly were assigned to experiment and control groups (each group 15). The participants completed Conner's Behavioral Problems Questionnaire (Coach Form). The experiment group was subjected 12 sessions of gardeners. The results showed that gardener therapy is effective on reduce the behavioral problems of slow step girl students and can be used as a therapeutic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gardener therapy
  • behavioral problems
  • slow step
تکلوی، سمیه (1390). تأثیر آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری. فصلنامه ناتوانی‌های یادگیری، 1(1)، 59-44.
دهمنی، زهرا؛ حکمی، محمد و آدیس کراسکیان، موجمباری (1393). اثربخشی باغبان درمانی بر سلامت عمومی و عزت نفس سالمندان مقیم آسایشگاه سالمند. مجله سالمندی ایران،

9(4)، 268-259.
مشقفی، گلناز؛ رضابخش، حسین و دانش، عصمت (1393). بررسی تأثیر باغبان درمانی بر کاهش میزان استرس و اضطراب در سالمندان مقیم در آسایشگاه. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی، 3(11)، 122-104.
مهرداد، حسین (1390). تأثیر بازی درمانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی دوره ابتدایی شهر خرم‌آباد در سال 1389-1388. فصلنامه روا‌ن‌شناسی افراد استثنایی، 2(1)، 144-120.
شهاییان، آمنه؛ شهیم، سیما؛ بشاش، لعیا و یوسفی، فریده (1386). هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه‌بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز. مطالعات روان‌شناختی، 3(3)، 120-97.