بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان انجام شد. برای این منظور 271 دانش‌آموز (121 دختر و 150 پسر) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از مدارس شهر تهران انتخاب شدند و به چک لیست تنظیم هیجانی پاسخ دادند. به دلیل برازش نشدن مدل تحلیل عاملی تأییدی، داده‌ها مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرم فارسی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان دارای 20 آیتم، و پنج عامل است. اعتبار محتوا با بررسی همبستگی این چک لیست با پرسشنامه‌های اضطراب، خشم و افسردگی کودکان تأیید شد. برای بررسی پایایی چک لیست تنظیم هیجانی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.نتایج نشان داد که پرسشنامه مذکور از اعتبار و پایایی مطلوبی در جمعیت کودکان و نوجوانان ایرانی برخوردار است و می‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار مناسب برای اندازه‌گیری تنظیم هیجانی در پژوهش‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Psychometric Features of Emotion Regulation Checklist (ERC) in Children and Adolescents

نویسندگان [English]

  • N. Esmailian 1
  • M. Dehghani 2
  • S. Fallah 3
1 Ph.D. Student of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student of Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was launched aiming at evaluating the psychometric features (validity and reliability) of the emotion regulation checklist (ERC) in children and adolescents. For this purpose, 271 students (121 girls and 150 boys) of Tehran schools were selected by multi - stage cluster sampling method and responded to the emotion regulation checklist. The fit inches of confirmatory factor analysis was not good in this sample of Iranian children and adolescents so exploratory factor analysis was used. The result showed that Persian form of emotion regulation checklist have 20 items and 5 subscales. Correlation between ERC and students’ anxiety, anger, and depression questionnaires was significant and indicated content validity of the emotion regulation checklist. Cronbach’s alpha coefficient was used to evaluate the reliability. Totally the results indicated that ERC has a good validity and reliability in Iranian children and adolescents and is an acceptable measurement tool for assessing emotion regulation in researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor Analysis
  • emotion regulation
  • children
  • adolescent