نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی ،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر  مقایسه‌ی عملکرد بیماران اسکیزوفرن، افسرده با افراد عادی در نمرات همخوان و ناهمخوان آزمون استروپ بود. سه گروه از آزمودنی‌ها شامل 12 بیمار اسکیزوفرن، 12 بیمار افسرده‌ی اساسی و 12 فرد عادی با شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند و به کمک ملاک‌های DSM-IV-TR انتخاب شدند و آزمون کامپیوتری استروپ بر روی کلیه‌ی افراد شرکت‌کننده اجرا شد. خروجی نرم‌افزار شامل زمان واکنش در نمره‌ی همخوان و نمره‌ی ناهمخوان، ثبت شد. تحلیل واریانس یک‌راهه برای مقایسه سه گروه نشان داد که، بیماران اسکیزوفرن و افسرده‌ی اساسی به‌گونه‌ی معناداری نسبت به افراد عادی میانگین نمرات بالاتری در زمان واکنش در نمرات ناهمخوان دارند اما در نمرات همخوان آزمون استروپ تفاوت معناداری میان آن‌ها به‌دست نیامد. یافته‌های این پژوهش نشانگر نقص در توجه انتخابی بیماران اسکیزوفرن و افسرده‌ی اساسی نسبت به افراد عادی است. این یافته می تواند واجد ارزش تشخیصی مهمی در سبب‌شناسی و وجوه مشترک بیماری‌های فوق باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the Stroop Effect in Schizophrenic and Major Depression Patients with Normal Individual

نویسندگان [English]

  • SH. Makvand Hosseini 1
  • M. Rashedi 2

چکیده [English]

The aim of present study was to compare between patients with schizophrenia, major depression and normal participants in congruent and incongruent measures of Stroop task. Using randomized convenience sampling and DSM-IV-TR diagnostic interview 36 person (n=12) selected and Stroop computerized test were administered on all subjects. Both congruent and incongruent measures of reaction time as research data were analyzed with GLM: One-way ANOVA statistical analysis. Results showed significant differences in incongruent tasks measures for schizophrenic and depressed patients rather than normal groups, whereas no effect was found in congruent reactions. Further no significant effect was evident between two groups of depressed and schizophrenic patients in both congruent and none-congruent reaction time measures. It was concluded that schizophrenia and depression in common may share a selective attention problem rather than normal people which may convey a diagnostic value in etiology of two illnesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stroop effect
  • schizophrenia
  • Major depression
  • selective attention