پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس دینداری، معنی زندگی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

رشد پس از سانحه به تغییرات مثبت که بعد از وقوع یک حادثه رخ می‌دهد گفته می‌شود. سرطان به عنوان یک حادثه آسیب‌زا بر ابعاد مختلفی تأثیر می‌گذارد. بدین جهت هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه رشد پس از سانحه بیماران سرطان سینه با عوامل حمایت اجتماعی، دینداری و معنی زندگی می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران سرطان سینه شهر اصفهان بوده است که به صورت نمونه‌گیری دردسترس تعداد 100 نفر انتخاب شده و به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالهون، پرسشنامه معنای زندگی، پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی و پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده بود. به‌منظور تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مورد بررسی حمایت اجتماعی، معنای زندگی و دینداری با رشد پس از سانحه را رابطه معنی‌دار
 دارند. هم‌چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای ذکر شده قادرند 21 درصد از واریانس نمرات رشد پس از سانحه را تبیین کنند و متغیر حمایت اجتماعی پیش‌بین قوی‌تری برای رشد پس از سانحه بود. با توجه به مدل به‌دست‌آمده تقویت ابعاد حمایت اجتماعی، دینداری و معنویت می‌تواند نقش بسزایی در رشد پس از سانحه و توانمند‌سازی زنان دچار سرطان سینه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Posttraumatic Growth through Religion, Meaning of Life and Social Support in Female Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • V. Mousavi 1
  • M. Vatankhah 2
1 Guilan university associate professor of psychology
چکیده [English]

 
Post traumatic growth (PTG) points to positive changes occur after a traumatic incident. Cancer as a traumatic incident affect to several dimension of life. Thus the aim of this study was investigating of correlation of post traumatic growth with social support, religiosity, meaning of life in female breast cancer. The method of study was correlation. The study population contained breast cancer of Isfahan city that 100 of them selected in available method. The tool of this study contained post traumatic growth questionnaire, personal meaning index, religiosity tendency questionnaire and multidimensional scale of perceived social support. To analyze of data used 18 versions of SPSS. Results indicate that there is a significant correlation between religiosity, meaning of life and social support with PTG of female breast cancer patients. Regression analysis showed that predictive variables were able to predict 21% of PTG and among predictor variables; social support was the best predictor. Therefore with gained model encourage social support, meaning of life and religiosity can have prominent role in PTG and enabling of women with breast cancer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • post traumatic growth
  • religiosity
  • meaning of life
  • social support