نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دنشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی شهر شوشتر است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون، پیگیری و گروه گواه بود. نمونه تحقیق شامل 30 زوج بوده است که از لحاظ سن، وضعیت فرهنگی اقتصادی، طول مدت ازدواج، عدم ابتلاء به بیماری‌های حاد جسمانی و روانی و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش نسبتا همگون بودند. سپس این افراد به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ) و پرسشنامه رضایت جنسی (SSQ) استفاده شد. پس از گزینش تصادفی گروه‌ها از گروه آزمایش و گواه، پیش‌آزمون به عمل آمد. سپس بر روی گروه آزمایش مداخله خانواده درمانی شناختی- رفتاری (داتیلیو اپستین، 2003) در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا گردید اما در مورد گروه گواه مداخله‌ای اعمال نگردید. پس از پایان برنامه آموزشی از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. سپس بعد از یک ماه، پیگیری به عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس چند متغییری (مانکوا) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد، خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تأثیر داشته است و این تأثیر بعد از یک ماه پیگیری نیز پایدار بود. می‌توان با اصلاح تحریف‌های شناختی زوج‌ها و ارتقای سطح رضایت جنسی و آموزش سبک‌های مناسب حل تعارض به آن‌ها علاوه بر کمک به حل تعارضاتشان باعث افزایش رضایت جنسی و استحکام بنیان خانواده نیز شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Cognitive– Behavioral Family Therapy on Marital Conflicts and Sexual Satisfaction in Couples Referred to Psychological Centers

نویسندگان [English]

  • M. Parseh 1
  • F. Naderi 2
  • M. Mehrabizade Honarmand 3

چکیده [English]

The main aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive- behavioral family therapy on marital conflict, and sexual satisfaction in couples referred to psychology centers in Shuster city. The research method was semi experimental with pre- protest, fallow- up and control group. The sample was consisted of 30 couples who were matched from age, educational status, duration of marriage, not suffering from acute physical and mental disorders and other criteria considered in this research. Then randomly divided in to two groups as experimental and control (15 couples in experimental group and 15 couples in control group, respectively). The instruments were Marital Conflict (MCQ) and Sexual Satisfaction Questionnaire (SSQ). Both groups were tested before the intervention. Then experimental group administered 8 sessions of cognitive- behavioral family therapy but the control group did not receive any intervention. Data were analyzed by multi- variable analysis of covariance (MANCOVA). The results indicated that cognitive- behavioral family significantly affected marital conflict, couple burnout and sexual satisfaction in experimental group. The results significantly persisted after one month of follow- up.
               

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive- behavioral family therapy
  • Marital Conflict
  • Sexual satisfaction