نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 کارشناسی ارشد بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران
ام. اس. شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور دسترسی به هدف فوق از بین کلیه بیماران مبتلا به ام. اس. که در سال 93-92 عضو انجمن ام. اس. شهر اصفهان بودند، 30 نفر که نمره آن‌ها در پرسشنامه تاب‌آوری کونر و دیویدسون کمتر از 60 بودند، برای انجام تحقیق انتخاب شدند، که به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برنامه واقعیت درمانی در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای روی گروه آزمایشی انجام شد. روایی پرسشنامه با استفاده از همسانی درونی 1 می‌باشد و مورد تأیید قرار گرفت. پژوهش در دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس و تی‌تست مستقل بر روی تفاضل پس‌آزمون‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل نشان داد که آموزش واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری تأثیر معناداری دارد. هم‌چنین آموزش واقعیت درمانی گروهی بر میزان شایستگی، اعتماد به غرایز فردی، تحمل عواطف منفی و استحکام شخصی تأثیر معناداری دارد. آموزش واقعیت درمانی گروهی می تواند منجر به افزایش تاب‌آوری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Reality Therapy on Increasing Resiliency in M.S. Patients

نویسندگان [English]

  • K. Ramezani 1
  • F. Ehteshami 2

چکیده [English]

The aim of this research was to study the effectiveness of group reality therapy on increasing resiliency in MS Patients of Isfahan. This study was quasi experimental designed with pretest, and posttest and, control group. Of all MS patients in the year 92-93 member of Isfahan, 30 persons, who scored less than 60 in the questionnaire of Kanr and Davidson were selected for this research. Randomly, 15 people in the group were chosen for the experiment and 15 were in the control group. Reality therapy program was carried out in a 90 minute meeting in 8 sessions. Validity questionnaire 0.64 internal consistency and stability with Cranach’s 0.83 is confirmed. The findings of this study in both test and control with the use of statistical methodology ANCOVA and independent t-test on the post test difference were analyzed. The result showed that reality training group therapy on increasing sway- collection of significant impact. As well as training group therapy reality on the amount of competence, confidence in the individual instincts, negative emotions and personal stiffness is of significant impact. Teaching group reality therapy enhances resilience.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • reality therapy group
  • Resilience
  • M.S. patients