اثربخشی درمان هیجان مدار بر امید به زندگی و خودکارآمدی در زنان افسرده با افکار خودکشی
اثربخشی درمان هیجان مدار بر امید به زندگی و خودکارآمدی در زنان افسرده با افکار خودکشی

زینب اقارب پرست؛ کیوان نعمتی؛ مونا شاهین نژاد

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 206-218

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45393.1333

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر امید به زندگی و خودکارآمدی در زنان افسرده با افکار خودکشی بود. روش پژوهش حاضر شیه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری ...  بیشتر
اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر خودپنداره و تکانشگری در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر خودپنداره و تکانشگری در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

زهره خسروی؛ مهدی زهره‌وند؛ پرویز صباحی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 219-231

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45216.1324

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر خودپنداره و تکانشگری در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی و در چهارچوب یک ...  بیشتر
مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر تک والد
مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر تک والد

محسن شاکری نسب؛ عالیه گراوند؛ راضیه درودی؛ زهرا بهنود؛ سمانه اختر مقدم

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 244-255

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45233.1325

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر رفتاردرمانی شناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر تک والد شهر بجنورد انجام پذیرفت. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و ...  بیشتر
رابطه بین تاب‌آوری و تحمل پریشانی در مادران دارای کودک با نشانگان نقص‌توجه ـ بیش‌فعالی: نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی و دشواری در تنظیم هیجان
رابطه بین تاب‌آوری و تحمل پریشانی در مادران دارای کودک با نشانگان نقص‌توجه ـ بیش‌فعالی: نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی و دشواری در تنظیم هیجان

عبدالرحمن یونسی؛ هدیه امیرتیموری؛ علی محرابی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 256-267

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45235.1326

چکیده
  با توجه به بار روانی ـ اجتماعی بالای داشتن کودک دارای نشانگان نقص توجه ـ بیش فعالی و اهمیت تاب‌آوری در مادران آن‌ها، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تاب‌آوری و تحمل پریشانی در مادران دارای کودک مبتلا ...  بیشتر
مقایسه علل طلاق از دیدگاه مردان و زنان متقاضی طلاق توافقی
مقایسه علل طلاق از دیدگاه مردان و زنان متقاضی طلاق توافقی

اسمعیل صفری؛ پروانه گلنوازی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 135-144

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.44343.1301

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع کنونی که به‌شدت رایج‌شده واقعیتی به‌نام طلاق است؛ که پیامدهای زیان‌بار فردی و اجتماعی متنوعی را بر افراد و جامعه تحمیل می‌کند. پژوهش حاضر باهدف مقایسه علل طلاق از دیدگاه ...  بیشتر
رابطه بین ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در کودکان دارای نشانه‌های نقص توجه-بیش-فعالی: نقش میانجی تنظیم هیجان و هوش هیجانی
رابطه بین ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در کودکان دارای نشانه‌های نقص توجه-بیش-فعالی: نقش میانجی تنظیم هیجان و هوش هیجانی

مرضیه محمدزاده مدیری؛ عبدالرحمن یونسی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.44881.1316

چکیده
  در نظر داشتن مسائل هیجانی در خصوص نقص در نظریه ذهن کودکان دارای نشانه‌های نقص توجه-بیش‌فعالی از جمله حوزه‌های تحقیقی حائز اهمیت است، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نظریه ذهن و ناگویی هیجانی در ...  بیشتر
رابطه نگرش جنسی و رضایت‏زناشویی در زنان متأهل شهر تهران: نقش میانجی بازداری هیجانی
رابطه نگرش جنسی و رضایت‏زناشویی در زنان متأهل شهر تهران: نقش میانجی بازداری هیجانی

هدیه تقوا؛ افشین صلاحیان؛ ناعمه نوری

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.45294.1329

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش جنسی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری بازداری هیجانی در میان زنان متأهل شهر تهران بود.روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش، تمامی زنان متأهل شهر ...  بیشتر
اثربخشی زوج‌درمانی دلبستگی ‌محور بر حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان در زنان دارای تعارض زناشویی
اثربخشی زوج‌درمانی دلبستگی ‌محور بر حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان در زنان دارای تعارض زناشویی

زینب خسروی؛ صالحه آدینه؛ زهره خسروی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.42828.1271

چکیده
  تعارضات زناشویی از‌جمله مسائلی است که می‌تواند باعث آسیب به بنیاد خانواده شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج‌درمانی دلبستگی محور بر حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان در زنان دارای تعارض زناشویی ...  بیشتر
پیش‌بینی ترس از مرگ براساس سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن در نوجوانان مبتلا به سرطان
پیش‌بینی ترس از مرگ براساس سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن در نوجوانان مبتلا به سرطان

مجتبی احمدی فارسانی؛ رسول حشمتی؛ شیما صالحی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 95-102

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.43876.1297

چکیده
  عوامل روان‌شناختی می‌توانند در مبتلا شدن به بیماری سرطان و یا تداوم و پیامدهای این بیماری نقش مهمی ایفا کنند. پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی ترس از مرگ براساس سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن در نوجوانان مبتلابه ...  بیشتر
رابطه شفقت به خود و انعطاف‌پذیری شناختی با رضایت از زندگی در زنان متأهل شهر اهواز
رابطه شفقت به خود و انعطاف‌پذیری شناختی با رضایت از زندگی در زنان متأهل شهر اهواز

فاطمه تابش؛ سودابه بساک نژاد؛ مریم خداکرمی فرد

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 103-112

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.42621.1265

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه‌ی رابطه‌ی شفقت به خود و انعطاف‌پذیری شناختی با رضایت از زندگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل ساکن اهواز بوده است که از میان آن‌ها ۱۰۰ نفر با روش نمونه‌گیری غیر‌تصادفی ...  بیشتر
مقایسه اثر‌بخشی آموزش خود‌متمایز‌سازی و واقعیت‌درمانی بر صمیمیت و توانایی ابراز وجود زنان متأهل
مقایسه اثر‌بخشی آموزش خود‌متمایز‌سازی و واقعیت‌درمانی بر صمیمیت و توانایی ابراز وجود زنان متأهل

مهرداد ساسانی؛ رضا محمد زاده؛ مناء السادات رضوی؛ شیما فخری

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 113-124

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.43058.1281

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر‌بخشی آموزش خود‌متمایز‌سازی و واقعیت‌درمانی بر صمیمیت و ابراز وجود زنان متأهل انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل ...  بیشتر
اثربخشی آموزش شفقت به خود بر حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و پریشانی روانشناختی در افراد با اضطراب اجتماعی
اثربخشی آموزش شفقت به خود بر حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و پریشانی روانشناختی در افراد با اضطراب اجتماعی

منصور علی مهدی؛ ندا خسروی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.43478.1289

چکیده
  اضطراب اجتماعی از جمله اختلالاتی است که می‌تواند بر زندگی افراد تاثیرات منفی زیادی بگذارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و پریشانی روانشناختی ...  بیشتر
اثربخشی طرحواره درمانی بر تکانشگری، تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال مرزی
اثربخشی طرحواره درمانی بر تکانشگری، تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال مرزی

علی بهشتی مطلق؛ زهرا رضایی؛ مهدی زهره‌وند

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 25-38

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.42838.1272

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر اثربخشی طرحواره درمانی بر تکانشگری، تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال مرزی بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌های نیمه آزمایشی ...  بیشتر
اعتیاد غذایی و اعتیاد به فست‌فود، عوامل و بیماری‌های مرتبط
اعتیاد غذایی و اعتیاد به فست‌فود، عوامل و بیماری‌های مرتبط

مریم مردانی؛ رضا رستمی؛ علی همتی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22055/jacp.2022.40887.1237

چکیده
  در سال 2014 حدود ششصد میلیون نفر در دنیا دچار چاقی بودند که نشان‌دهنده‌ی افزایش صد در درصدی طی 25 سال گذشته است. پیشنهاد شده است که اعتیاد به مواد غذایی خاصی می‌تواند عاملی دخیل در پرخوری و چاقی متعاقب آن ...  بیشتر
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تجارب استرس زای ناشی از COVID-19 بر پریشانی خواب (اختلال خواب) و مهارت‌های شناختی در افراد مبتلا به کووید-19
بررسی نقش پیش بینی کنندگی تجارب استرس زای ناشی از COVID-19 بر پریشانی خواب (اختلال خواب) و مهارت‌های شناختی در افراد مبتلا به کووید-19

سیده سمانه موسوی کوتاهی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.42487.1262

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی تجارب استرس زای ناشی از COVID-19 بر پریشانی خواب (اختلالات خواب) و مهارت‌های شناختی در افراد مبتلا به کووید-19 بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ...  بیشتر
اثربخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری بر وسواس فکری عملی ناشی از بحران کووید 19
اثربخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری بر وسواس فکری عملی ناشی از بحران کووید 19

سارا پسندیان؛ هادی هاشمی رزینی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.42425.1258

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری بر وسواس فکری - عملی ناشی از بحران کووید 19 در جمعیت عمومی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی ...  بیشتر
بررسی پیش‌بینی خود ‌بیمار‌پنداری اینترنتی و اضطراب کووید 19 بر ‌اساس اعتیاد اینترنتی در همه‌گیری کووید 19
بررسی پیش‌بینی خود ‌بیمار‌پنداری اینترنتی و اضطراب کووید 19 بر ‌اساس اعتیاد اینترنتی در همه‌گیری کووید 19

علی زارعی؛ مریم زرنقاش

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 51-58

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.41940.1260

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی خود بیمارپنداری اینترنتی و اضطراب کووید 19 بر‌اساس اعتیاد اینترنتی در پاندومی کووید 19 در خانوارهای (پدر، مادر و فرزندان) شهر مرودشت بود. این پژوهش با‌توجه به هدف از نوع پژوهش ...  بیشتر
نقش سیستم‌های مغزی رفتاری، باور به دنیای عادلانه و احساس تنهایی در پیش‌بینی اضطراب ناشی از کرونا
نقش سیستم‌های مغزی رفتاری، باور به دنیای عادلانه و احساس تنهایی در پیش‌بینی اضطراب ناشی از کرونا

علیرضا شعبانی؛ نسرین باقری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22055/jacp.2022.39647.1215

چکیده
  این پژوهش بررسی نقش سیستم‌های مغزی رفتاری، باور به دنیای عادلانه و احساس تنهایی در پیش‌بینی اضطراب ناشی از کرونا بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را والدین مراجعه‌کننده به بخش جلسات ...  بیشتر
اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر
اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر

الهه اهنگری؛ محمد طحان؛ علی اکبر ثمری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.25329.1072

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی باغبان‌ درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری دختران آهسته ‌گام آموزش‌پذیر بود که به روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعۀ پژوهش حاضر ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی
بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی

کریم بابایی نادینلویی؛ مرضیه ستاری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.26033.1076

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال‌های افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد عادی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی است. ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی
بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی

امراه تاج الدینی؛ فیروزه سپهریان آذر؛ عذرا پورعلی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.26782.1085

چکیده
  درد مزمن رنجی فراگیر و مشکلی چالش‌انگیز برای سلامتی است کهدرصد زیادی از جمعیت جهان را به خود مبتلا می‌کند.این پژوهش با هدف بررسی مقایسه مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی انجام ...  بیشتر
بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان
بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان

طیبه محمودی؛ راضیه منصوری نژاد

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.26695.1083

چکیده
  بخشش یکی از فرآیندهای روان‌شناختی و ارتباطی برای افزایش سلامت روان و التیام آزردگی است که لازمه رشد ارتباطی، عاطفی، معنوی و جسمانی انسان است و با بیشتر شاخص‌های سلامت روان رابطه دارد. این پژوهش با هدف ...  بیشتر
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

احمد منصوری؛ نعیما کروژده؛ سمانه میری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/jacp.2018.23820.1055

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد. در این پژوهش که از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه ...  بیشتر
مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی
مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

فاطمه قربانی؛ حدیث حیدری‌راد‌؛ سجاد علمردانی صومعه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22055/jacp.2018.22128.1037

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی انجام گرفت. این پژوهش از نوع علی ‌مقایسه‌ای است. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی و هوش هیجانی ...  بیشتر
مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی
مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی

مریم جریان؛ سمیه رباط میلی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22055/jacp.2018.24183.1060

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی با مردان غیر‌مبتلا انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای است. نمونه‌ی آماری این پژوهش ...  بیشتر