بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر
بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر

مریم اسماعیلی؛ احمدی زینب

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 341-360

https://doi.org/10.22055/jacp.2021.35479.1167

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی مدل سلامت روان بر اساس خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با میانجی‌گری خودشفقتی در دانش‌جویان دانشگاه اصفهان در یک طرح پژوهش هم‌بستگی انجام شد. جامعه­ی این پژوهش شامل دانش‌جویان ...  بیشتر