اثربخشی درمان هیجان مدار بر امید به زندگی و خودکارآمدی در زنان افسرده با افکار خودکشی
اثربخشی درمان هیجان مدار بر امید به زندگی و خودکارآمدی در زنان افسرده با افکار خودکشی

زینب اقارب پرست؛ کیوان نعمتی؛ مونا شاهین نژاد

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 206-218

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45393.1333

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر امید به زندگی و خودکارآمدی در زنان افسرده با افکار خودکشی بود. روش پژوهش حاضر شیه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی
بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی

کریم بابایی نادینلویی؛ مرضیه ستاری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.26033.1076

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال‌های افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد عادی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی است. ...  بیشتر
مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی
مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی

شاهرخ مکوند حسینی؛ محبوبه راشدی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22055/jacp.2017.12531

چکیده
  هدف پژوهش حاضر  مقایسه‌ی عملکرد بیماران اسکیزوفرن، افسرده با افراد عادی در نمرات همخوان و ناهمخوان آزمون استروپ بود. سه گروه از آزمودنی‌ها شامل 12 بیمار اسکیزوفرن، 12 بیمار افسرده‌ی اساسی و 12 فرد عادی ...  بیشتر