بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان در افراد دارای اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار
بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان در افراد دارای اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

آفرین زنگنه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.46922.1378

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اویژگی های شخصیتی سلامت روان در افراد دارای اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار انجام شده است.حجم نمونه شامل 80 نفر،40 نفر(20نفر زن،20نفر مرد) از افراد دارای اختلال هویت جنسی و40 ...  بیشتر
بررسی نقش واسطه ای سبک های تفکر در بین جهت گیری ارتباطی خانواده و سلامت روان
بررسی نقش واسطه ای سبک های تفکر در بین جهت گیری ارتباطی خانواده و سلامت روان

معراج درخشان؛ محسن علی زاده؛ محمدباقر ریحانی؛ رقیه زارعی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 284-293

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.43557.1290

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیشایندهای اجتماعی و فردی سلامت روان در قالب یک مدل علی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. شرکت کنندگان پژوهش 295 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بودند که از راه ...  بیشتر
بررسی رابطه جهت‌گیری ارتباطی خانواده و سلامت روان: نقش واسطه‌گری سبک‌های هویت
بررسی رابطه جهت‌گیری ارتباطی خانواده و سلامت روان: نقش واسطه‌گری سبک‌های هویت

محسن علی زاده؛ معراج درخشان؛ محسن علیزاده

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22055/jacp.2022.41385.1244

چکیده
  این پژوهش بررسی پیشایندهای اجتماعی و فردی سلامت روان در قالب یک مدل علی بود. پژوهش از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. شرکت‌کنندگان پژوهش 295 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بودند که از راه نمونه‌گیری ...  بیشتر
بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر
بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر

مریم اسماعیلی؛ احمدی زینب

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 341-360

https://doi.org/10.22055/jacp.2021.35479.1167

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی مدل سلامت روان بر اساس خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با میانجی‌گری خودشفقتی در دانش‌جویان دانشگاه اصفهان در یک طرح پژوهش هم‌بستگی انجام شد. جامعه­ی این پژوهش شامل دانش‌جویان ...  بیشتر
اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی به شیوه گروهی بر سلامت روان و ابراز وجود نوجوانان دختر تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ماهشهر
اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی به شیوه گروهی بر سلامت روان و ابراز وجود نوجوانان دختر تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ماهشهر

راضیه مهدی‌نژاد؛ داود حیاتی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.12407

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی به شیوه گروهی برسلامت روان و ابراز وجود نوجوانان دختر تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ماهشهر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان ...  بیشتر