بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر
بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر

مریم اسماعیلی؛ احمدی زینب

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 341-360

https://doi.org/10.22055/jacp.2021.35479.1167

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی مدل سلامت روان بر اساس خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با میانجی‌گری خودشفقتی در دانش‌جویان دانشگاه اصفهان در یک طرح پژوهش هم‌بستگی انجام شد. جامعه­ی این پژوهش شامل دانش‌جویان ...  بیشتر
پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری
پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری

احمدی زینب؛ حسینعلی مهرابی؛ حمیدطاهر نشاط دوست

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 305-320

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.29857.1117

چکیده
  رشد پس از سانحه تجربه‌ی تغییرات مثبتی است که دستاورد مبارزه با بحران‌های چالش‌زای زندگی است. هدف این پژوهش پیش بینی رشد پس از سانحه بر اساس متغیرهای معنویت، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری در ...  بیشتر