مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی
مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی

شاهرخ مکوند حسینی؛ محبوبه راشدی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22055/jacp.2017.12531

چکیده
  هدف پژوهش حاضر  مقایسه‌ی عملکرد بیماران اسکیزوفرن، افسرده با افراد عادی در نمرات همخوان و ناهمخوان آزمون استروپ بود. سه گروه از آزمودنی‌ها شامل 12 بیمار اسکیزوفرن، 12 بیمار افسرده‌ی اساسی و 12 فرد عادی ...  بیشتر