دستاوردهای روانشناسی بالینی (JACP) - اخبار و اعلانات