دستاوردهای روانشناسی بالینی (JACP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله