دستاوردهای روانشناسی بالینی (JACP) - فرایند پذیرش مقالات