دستاوردهای روانشناسی بالینی (JACP) - واژه نامه اختصاصی