بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

بخشش یکی از فرآیندهای روان‌شناختی و ارتباطی برای افزایش سلامت روان و التیام آزردگی است که لازمه رشد ارتباطی، عاطفی، معنوی و جسمانی انسان است و با بیشتر شاخص‌های سلامت روان رابطه دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. روش تحقیق همبستگی است. 400 دانش جو (200 دختر و 200پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و مقیاس‌های نشخوار خشم و بخشش را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نشخوار خشم و بخشش خود و بخشش موقعیت همبستگی منفی و معنی‌دار وجود دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که نشخوار خشم موجب افزایش خشم و سایر هیجان‌های روان‌شناختی منفی‌شده و اجازه فرآیند خنثی‌سازی و چارچوب‌دهی مجدد واکنش‌های منفی به تجربیات رنجش‌آور و جایگزین شدن آن با هیجان‌های مثبت که طی فرآیند بخشش صورت می‌گیرد را نمی‌دهد و در نتیجه موجب کاهش بخشش می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of relationship between anger rumination and forgiveness in students

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Mahmoodi 1
  • Razieh Mansoori Nejad 2
1 M.A. in Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 M.A. in Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Forgiveness is one of the psychological and communication processes for increasing mental health and healing of annoyance that is necessary for the development of communicative, emotional, spiritual and physical health of a person and is related to most mental health indicators. The aim of this study was to investigate the relationship between anger rumination and forgiveness in students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The current research method was correlation. 400 students (200 female and 200 male) were selected using multi- stage random sampling, and completed Anger Rumination (ARS) and Heartland Forgiveness Scales. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis statistical methods. The results showed a negative and significant relationship between anger rumination with self-forgiveness and forgiveness of situation. According to the research findings, it can be concluded that anger rumination increases anger and other negative psychological emotions and does not allow the process of neutralizing and reorganizing negative reactions to annoying experiences and replacing them with the positive emotions that occur during the process of forgiveness and thus reduces forgiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger rumination
  • forgiveness