مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

روابط دوستی قبل از ازدواج با جنس مخالف یکی از پدیده‌های اجتماعی است که در سال‌های اخیر گسترش یافته است. پژوهش حاضر با هدفمقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر انجام گرفت پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی– مقایسه‌ای است. تعداد 30 نفر از دانش‌جویان دارای دوست پسر به صورت تصادفی چند مرحله‌ای و تعداد 30 نفر نیز به تصادف از جامعه دانش‌جویان عادی انتخاب شدند. دانش‌جویان پرسشنامه‌های سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی را پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (مانوا) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانش‌جویان دختر دارای دوست پسر در متغیرهای جهت‌گیری مذهبی درونی، هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد پایین‌تر از گروه عادی و در متغیرهای ظاهر بدنی، انعطاف بدنی، عزت نفس و هویت سردرگم به طور معنی‌داری بالاتر از گروه عادی بود. این نتایج نشان می‌دهند که نقص در هویت‌یابی، نارضایتی از تصویر بدنی و فقدان بود. جهت‌گیری مذهبی درونی می‌توانند در روابط دوستی قبل از ازدواج دختران نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparison of physical and direct style of identity, styles, religious orientation in female students with and without a boyfriend

نویسندگان [English]

  • Sajjad Almardani Some’eh 1
  • Sajjad Basharpour 2
  • Fatemeh Ghorbani 3
  • Azadeh Abbasi 4
1 M.A. in General Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
3 M.A. in General Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 M.A. in General Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Friendship relationships with the opposite sex before marriage is one of the social phenomena in vain, which in recent years have spread much in vain. The aim of this study was to compare the styles of identity, physical and direct religious orientation in female students with and without a boyfriend. This study is a cusal-comparsion study. The population was the female students of the University in the Mohaghegh Ardebili. 30 female students with boyfriend and 30 non-boyfriend female students were selected using voluntary sampling method. Participants completed Identity, Physical direct and individual religious orientation Questionnaire. Data were analyzed by analysis of variance. The results showed that the mean student's scores with boyfriend are lower in internal religious-orientation, normative information, identity, and commitment in variables than to non- boyfriend students, and they are not different physical, and flexibility in variables. Also, students with boyfriend are higher significantly in self-esteem, and identity confusion in variables than to the non-boyfriend group. There for, the defect in the dissatisfaction of the physical image, identity and lack of internal religious orientation can friendship before marriage have a role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • direct physical styles
  • religious attitudes
  • female students
احمدنیا، شیرین و مهریار، هوشنگ (1383). نگرش و ایدهال‌های نوجونان تهارن در زمینه همسرگزینی، فرزند‌آوری و تنظیم خانواده. مجموعه مقالات دومین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران، با عنوان بررسی مسایل جمعیتی ایران بر تأکید بر جوانان، دانشگاه شیراز. انتشارات مطالات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، 218-197.

آرین، خدیجه (1378). بررسی رابطه بین دینداری و روان درستی ایرانیان مقیم آمریکا. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

بهرام، عباس و شفیع‌زاده، محسن (1383). تعیین اعتبار و پایایی پرسش‌نامه خودپنداره و
بررسی عوامل مؤثر بر آن در دانش
آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهر تهران. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.

پورمودت، خاتون و عارفی، ضرغام (1392). بررسی مقایسه‌ای دینداری و رابطه آن با پرخاشگری در معتادین به مواد مخدر، معتادین در حال ترک و افراد غیر معتاد، روان‌شناسی سلامت، 2(5)، 100-90.

جان‌بزرگی، مسعود (1378). بررسی اثر بخشی روان درمانگری کوتاه مدت با و بدون جهت‌گیری مذهبی بر مهار اضطراب و تنیدگی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

خوش‌طینت، ولی‌اله (1392). تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانش‌جویان به مصرف مواد مخدر. روان‌شناسی سلامت، 1(1)، 59-46.

رجبلو، علی، و اصغری، سارا (1389). جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانش جویان دانشگاه تهران. مجله مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 8(2)، 92-73.

عبدالملکی، زهرا؛ بهرام، عباس؛ صالح صدق‌پور، بهرام و عبدالملکی، فاطمه (1389). اعتباریابی و رواسازی پرسش‌نامه خود توصیفی بدنی. تهران: دانشگاه تربیت معلم تهران.

عبدالهیان، حمید (1383). ارزش سنت و بازتولید فرهنگی. مجموعه مقالات دومین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران، با عنوان بررسی مسایل جمعیتی ایران بر تأکید بر جوانان، دانشگاه شیراز، انتشارات مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، 290-255.

عنایت، حلیمه و آقاپور، اسلام (1389). بررسی عامل‌های اجتماعی- فرهنگی مرتبط با کیفیت سلامت روانی خانواده. فصلنامه زن و جامعه، 1(2)، 46-27.

قاسمی، وحید (1383). سنخ‌شناسی دانش‌جویان بر مبنای پدیده رابط دوستانه دختر و پسر، مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی اصفهان. مجله مطالعات جوانان، 7، 113-90.

کرمی، جهانگیر؛ روغنچی، محمود؛ عطاری، یوسفعلی؛ بشلیده، کیومرث و شکری، مهتاب (1386). بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با سلامت روانی در دانش‌جویان دانشگاه رازی کرمانشاه. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 13(3)، 52-31.

کرین، ویلیام (1985). پیشگامان روان‌شناسی رشد. ترجمه فربد فدایی (1384). تهران: انتشارات اطلاعات.

کوثری، محمد (1383). علل ارتباط با جنس مخالف با دانش‌آموزان دختر در آموزش متوسطه، مدرسه منطقه 18 در تهران و ارائه راه حل برای این مشکل. پایان‌نامه راهنمایی و مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.