بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ارومیه، ایران

چکیده

درد مزمن رنجی فراگیر و مشکلی چالش‌انگیز برای سلامتی است کهدرصد زیادی از جمعیت جهان را به خود مبتلا می‌کند.این پژوهش با هدف بررسی مقایسه مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعۀ پژوهش حاضر کلیه بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی درد در شهر ارومیه و افراد سالم است که شامل 40 نفر مبتلا به درد مزمن و 40 نفر از افراد سالم بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند-دواطلب انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش آماری عاملی تحلیل شدند. نتایجنشان داد که بین دو گروه در متغیرهای سبک بزرگ‌نمایی غیرانطباقی جهت‌گیری منفی به مشکل افراد مبتلا به درد و افراد سالم، تنظیم هیجان بین‌فردی، سبک‌های پردازش هیجانی و حساسیت به طرد تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میانگین نمرات بیماران مبتلا به درد مزمن در متغیرهای فوق بیشتر است.بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت بسیاری از مشکلات روان‌شناختی که بیماران مبتلا به درد مزمن تجربه می‌کنند، تا حدی متأثر از عوامل شناختی، هیجانی و اجتماعی است. لذا توجه به این عوامل در سبب‌شناسی و درمان مشکلات روان‌شناختی این بیماران می‌تواند گامی مفید در مسیر کمک به کاهش این مشکلات و ارتقاء سلامت روان آن‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of psychological problems in patients with chronic pain, and normal people

نویسندگان [English]

  • Emrah Tajaddini 1
  • Firoozeh Sepehrian Azar 2
  • Ozra Pourali 3
1 Ph.D. in Psychology, Department of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran
3 M.A in General Psychology, Psychology of Department, Payame Noor University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Chronic pain is a comprehensive pain and a challenging health problem that affects a large percentage of the world's population.The cognitive, emotional and social factors in the psychological problems of patients with chronic pain.Themethod of this study wasacomparative –casual design. The population of this study was include all of patients with chronic pain referred to pain clinic in the Urmia. Sample of this study was 40 patients with chronic pain referred to pain clinic in the Urmia. Participants were selected by voluntary sampling method. Data were analyzed using analysis of variance. The results indicated that there is significant differences between two groups in looming maladaptive style, negative problem-orientation, interpersonal emotion regulation, emotional processing styles and rejection sensitivity variables, and patients with chronic pain have the higher scores in these variables. Then, attention to psychological problems in the etiology and treatment of psychological problems of these patients can be a useful step in the reducing of these problems and improving of mental health in the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic pain
  • cognitive factors
  • emotional factors
  • social factors
احدی، حسن؛ ایمانی، فرناد؛ رهگذر، مهدی و مسچی‌، فرحناز (1390). مقایسه نشانگان بالینی بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی. اندیشهورفتار، 5(19)، 14-7.

اسدی مجره، سامره و سپهریان آذر، فیروزه (1396). مقایسه مدل‌های اضطرابی در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن دارای نشانگان اضطراب فراگیر. فصلنامهبیهوشی و درد، 8(2)، 14-1.

بساک‌نژاد، سودابه؛ سعیدی، راضیه و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1392). بررسی ادراک تهدید، اضطراب شناختی امتحان، بزرگ‌نمایی تهدید، اسناد به عملکرد و ترس از ارزیابی منفی به‌عنوان پیش‌بین‌های اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستان. مجله علوم تربیتی، 2‌(1)، 202-189.

خوشکام، سمیرا؛ بهرامی، فاطمه؛ رحمت‌الهی، فرحناز و نجارپوریان، سمانه (1393). خصوصیات روان‌شناختی حساسیت به طرد در دانشجویان. پژوهش‌های روان‌شناختی، 17‌(1)، 395-385.

محمودعلیلو، مجید؛ شاهجویی، تقی و هاشمی، زهره (1389). مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب‌شناختی، جهت‌گیری منفی به مشکل و باورهای مثبت در مورد نگرانی بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 5(2)، 185-167.