روایی و پایایی مقیاس امتزاج‌شناختی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امتزاج‌شناختی، عدم انعطاف‌پذیری روانی و تلاشی در جهت تغییر پیامدهای افکار نامطلوب و وقایع خصوصی دیگر به جای تغییر موقعیت است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس امتزاج ‌شناختی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نمونه‌ی آزمودنی شامل 151 نفر از دانشجویان دانشگاه در رشته‌های مختلف بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌ی امتزاج‌ شناختی گیلاندرس و همکاران و پرسشنامه‌ی نشخوار فکری هوکسما و مارو بود. یافته‌ها‌ی این تحقیق نشان داد که پایایی کل مقیاس به روش آلفای کرونباخ برابر با 89/0بود و روایی همزمان امتزاج‌شناختی با نشخوار ذهنی، برابر با 55/0 که بیانگر روایی همگرای این مقیاس می‌باشد. نتایج یافته‌های این تحقیق نشان داد که پرسشنامه‌ی 13 سؤالی امتزاج‌شناختی از روایی و پایایی مناسبی در دانشجویان برخوردار است و می‌تواند در حیطه‌ی مداخلات بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Cognitive Fusion Scale in Students

نویسندگان [English]

  • Yaser Boolaghi 1
  • Amirsam Kianimoghadam 2
1 .A. of Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Ph.D.student of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cognitive fusion underlies psychological inflexibility and an attempt to change consequences of undesirable thoughts and other personal events, rather than changing position. The aim of the present study was to investigate the validity and reliability of Cognitive Fusion Questionnaire, among students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The subjects consisted 151 of university students from different disciplines who were selected through multistage cluster sampling. Study tools included Gillanders & et al Cognition Fusion Questionnaire and Nolen-Hoeksema Rumination Questionnaire. Findings showed that reliability of scale with internal consistency (Cronbach’s alpha) equals to 0.89, indicating high reliability of this scale. Concurrent validity with rumination was equal to 0.55 that illustrates concurrent validity of this scale. The results of this study showed that the 13-item cognitive fusion questionnaire’s validity and reliability is sufficient among students, and can be used in the field of clinical interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • Reliability
  • cognitive fusion scale