مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی با مردان غیر‌مبتلا انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای است. نمونه‌ی آماری این پژوهش شامل 30 نفر از مردان مبتلا به نارضایتی جنسیتی و 30 نفر از مردان فاقد این اختلال بود که به‌ صورت در دسترس  از میان مراجعین به مراکز درمانگاهی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از مقیاس بهزیستی ذهنی کیییز و ماگیارمو، پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی اهواز و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (فرم کوتاه) استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند‌متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مردان مبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی و مردان غیر‌مبتلا، تفاوت معناداری در سرسختی روان‌شناختی، ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی وجود دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سرسختی روان‌شناختی، ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی از جمله متغیرهای روان‌شناختی هستند که می‌توانند تأثیر زیادی بر اختلال نارضایتی جنسیتی داشته باشند و لذا  نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و جامع جهت تعدیل و اصلاح این متغیرها هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Personality Traits and Subjective Well-Being in Men with and Without Gender Dysphoria

نویسندگان [English]

  • Maryam Jaryan 1
  • Somaye Robatmili 2
1 M.A. Student, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare personality traits and subjectivewell-being in men with and without gender dysphoria. The study method was causal-comparative. The statistical sample of the study consisted of 30 men with gender dysphoria and 30 men without this disorder among health centers who were selected by available sampling method. Research tools consisted of Keynesian and Magyarmv subjective well-being scale(SWS (, Ahvaz Psychological Hardiness Questionnaire and Neo–FFI Five Factory Personality Inventory. For analyzing data, multivariate analysis of variance (MANOVA) was used. Results showed that there is a significant difference between men with and without gender dysphoria in psychological hardiness, personality traits and subjective well-being. The study findings illustrate that psychological hardiness, personality traits and subjective well-being are psychological variables that can have a great impact on gender dysphoria disorder, therefore a proper and comprehensive plan is required to modify and adjust these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • psychological hardiness
  • subjective well-being
  • gender dysphoria