رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی اسلامی مثبت‌نگر، دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران

3 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام‌نور، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب از طریق امیدواری بود. جامعه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان دختر سوم متوسطه‌ی دوره‌ی اول ناحیه‌ی 3 آموزش و پرورش اهواز بود که از بین آ‌ن‌ها 198 نفر به صورت تصادفی چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع توصیفی‌- همبستگی بود و داده‌های پژوهش از طریق تحلیل مسیر و نرم‌افزار آماریSPSS  و Amos تجزیه و تحلیل شدند. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا به پرسشنامه‌های توکل به خدا (محقق‌ساخته)، نشاط، افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و امیدواری میلر و پاورز پاسخ دهند. یافته‌ها نشان داد که پس از حذف روابط غیرمعنی‌دار، برازندگی مدل پیشنهادی مورد تأیید است و توکل به خدا با اضطراب رابطه علیّ منفی و با امیدواری رابطه علیّ مثبت دارد. این یافته نشان می‌دهد که توکل به خدا می‌تواند اضطراب را کاهش و امیدواری را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship between Trust in God and Mirth with Anxiety by Moderating Role of Hopefulness

نویسندگان [English]

  • Karim Sevari 1
  • Shima Abbasian 2
  • Abolghasem Rashidpour 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 M.A. of Islamic Psychology, Payame Noor University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Islamic Educational, Payame Noor University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This research aimed to investigate the causal relationship between trust in God and mirth with anxiety through hopefulness. This study included all female students in third grade of secondary school in district three of Ahvaz education, and 198 students were selected through multi-stage random sampling. The study design is descriptive-correlation and data were analyzed using path analysis by SPSS and Amos software. Data were collected using four questionnaires including trust in God (researcher-made), mirth, Depression-Anxiety-Stress Scale (DASS-21) and hope (Miller & Powers). Results showed that the proposed model suitability approved after deleting non-significant relationships and there is a negative causal relationship between trust in God and anxiety, and positive causal relationship between trust in God and hopefulness. This finding illustrates that trust in god could reduce anxiety and increase hopefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust in god
  • mirth
  • Anxiety
  • hopefulness