بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 کارشناس ارشد، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه بازداری پاسخ، خود آگاهی‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (زیر گروه‌های وارسی و شستشو) می‌باشد. این پژوهش علی- مقایسه‌ای است. نمونه پژوهش80 بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (زیر گروه‌های وارسی و شستشو) است که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ملاک‌های ورود شامل سن بالای 25 سال‌، مدرک تحصیلی حداقل سیکل و عدم ابتلا به بیماری‌های حاد جسمانی و روانی دیگر بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه وسواس فکری- عملی، آزمون رنگ- واژه استروپ، پرسشنامه فراشناخت و مقیاس تجربیات تجزیه‌ای بود. داده‌های پژوهش، با روش تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین زمان پاسخ و میزان خطا در آزمون استروپ در بیماران زیر‌ گروه وارسی از بیماران زیر گروه شستشو به‌طور معنا‌داری بیشتر است (001/0P<). در صورتی که بین میانگین نمرات خودآگاهی‌شناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (زیر‌ گروه‌های وارسی و شستشو) تفاوت معنا‌داری، بدست نیامد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که بازداری پاسخ و تجربیات تجزیه‌ای می‌تواند به عنوان متغیرهای تأثیرگذار در فهم سبب‌شناسی، پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی نقش مهمی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Response Inhibition, Cognitive Self-Consciousness and Dissociative Experiences in Patients with Obsessive Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • A. Abolghasemi 1
  • Sh. Yahyanejad 2
  • M. Narimani 1
  • A.R. Nabidoost 3
چکیده [English]

The aim of the present study was the comparison of response inhibition, cognitive self-consciousness and dissociative experiences in patients with OCD (checkers and washers sub-groups). The research method was causal-comparative. The sample consisted of 80 patients with OCD (checkers and washers sub-groups) who were selected as accessible. Entry criteria include those who are above 25 years old, who have passed secondary education and have no other physical or mental illnesses. To collect the data we used the obsessive- compulsive questionnaire, strop color-word test, meta-cognition inventory of meta cognition questionnaire and dissociative experience scale. Data were analyzed by MANOVA analysis statistical method. The results showed that response error, response time and dissociative experiences in patients with washers sub-group were significantly higher than checkers sub-group. The results also showed that there was not significant differences between patients with checkers and washers in cognitive self-consciousness (P<0.01). These findings suggest that response inhibition, and dissociative experiences can be used as important variables to understand the etiology, prevention and treatment of patients with OCD

کلیدواژه‌ها [English]

  • response inhibition
  • cognitive self- consciousness
  • dissociative experiences
  • OCD