اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (علوم و تحقیقات اهواز)

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

4 استادیارگروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای، کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان انجام شد. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با پیگیری و گروه کنترل انحام شده است، مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس40 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی انتخاب گردیده و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، گمارده شدند. قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن و آزمون جهت گیری زندگی پاسخ دادند. آموزش برنامه پیشگیری پنسیلوانیا به شیوه گروهی برای گروه آزمایش طی 7 جلسه دو ساعته اجرا شد اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میان دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ خوش‌بینی و کیفیت زندگی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. یعنی میزان خوش‌بینی و کیفیت زندگی در گروه آزمایش نسبت به پس آزمون و گروه کنترل به‌طور معنی‌داری افزایش یافته بود. این نتایج به‌طور معنی‌داری در دوره پیگیری تداوم یافت. به‌طور کلی می‌توان گفت برنامه مداخله‌ای در افزایش کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان مؤثر بوده است و آموزش این برنامه بر سبک مساله مدار دانشجویان اثربخش بود اما بر سبک هیجان مدار آنان تأثیری نداشت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا از طریق اثربخشی بر میزان خوش‌بینی و راهبردهای مقابله‌ای مسأله مدار در ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان از نقش مؤثری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Penn Resiliency Program on Students’ Coping Strategies, Quality of Life & Optimism

نویسندگان [English]

  • M. Porrahimi Mrny 1
  • H. Ahadi 2
  • P. Askary 3
  • S. Bkhtyarpoor 4
2 Drhahadi5@gmail.com
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of penn resiliency program on students’ coping strategies, quality of life & optimism. The research method was quasi experimental with pre- test, post-test, follow up and control group. Among Islamic Azad University, central Tehran branch, 40 students were selected and were matched from age, educational status, sex and other criteria considered in this research. Then they were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received 7 sessions of penn resiliency program 2 hours per session but the control group did not receive any intervention. We used quality of life, life orientation test & ways of coping questionnaires. The data were analyzed with covariance. The results indicated that there was a significant difference between experimental and control group in quality of life, optimism and problem-focused strategies. The rate of optimism, quality of life and problem-focused strategies in experimental group were higher in comparison with test, and control group. These results persisted after follow up. These results suggest that pen resiliency program increased the optimism, quality of life and problem-focused strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • penn resiliency program
  • Coping Strategies
  • quality of life
  • optimism