دستاوردهای روانشناسی بالینی (JACP) - مقالات آماده انتشار